Reklam

Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün

Fatih Belediyesi 50 Zabıta Memur Alımı Yapılacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Yazımız da. Detaylar Haberimizde.

Reklam

 

Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Yapılacaktır .Fatih Belediyesi 60 Zabıta Memur Alımı, Yapılacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) 

Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Anacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği İle Belediye Zabıta
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve
diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alınacaktır. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,

Zabıta Memur Alımı Başvuruların Bitmesine Son 2 Gün

Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı 

Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

1-) Zabıta Memuru, Hakkında Nitelikler Nelerdir ?

 • Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Önlisans düzeyinde eğitim
  veren Yüksekokulların: Adalet,
  Bilgi Yönetimi, Bilgisayar
  Destekli Tasarım ve Animasyon,
  Bilgisayar Operatörlüğü,
  Bilgisayar Programcılığı,
  Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
  Güvenliği Teknolojisi, Büro
  Yönetimi, Çevre Koruma ve
  Kontrol, Çevre Sağlığı, Genel
  İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk
  Büro Yönetimi ve Sekreterliği,
  İlahiyat, İnsan Kaynakları
  Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,
  İşletme Yönetimi, İşletmecilik,
  Mahalli İdareler, Maliye,
  Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel
  Yönetimler programların birinden
  mezun olmak.
 • Kadın/Erkek
 • KPSSP93 / KPSSP94
 • Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Herhangi bir Ortaöğretim
  Kurumundan (Lise veya Dengi
  Okul) mezun olmak,

2-) Memur, Hakkında Nitelikler

 • Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Lisans düzeyinde eğitim veren
  Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi
  ve Belge Yönetimi, Ekonomi,
  Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat,
  İnsan Kaynakları Yönetimi,
  İslami İlimler, İstatistik, İş
  İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  İşletme, Kamu Yönetimi,
  Maliye, Medya ve İletişim,
  Muhasebe, Mütercim ve
  Tercümanlık, Siyaset Bilimi,
  Sosyal Hizmet, Sosyoloji,
  Turizm, Uluslararası İlişkiler,
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  Uluslararası Ticaret, Yerel
  Yönetimler programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Kadın/Erkek
 • KPSSP3 KPSSP93
 • Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Fatih Belediyesi 50 Memur Alımı,  Önlisans düzeyinde eğitim
  veren Yüksekokulların: Adalet,
  Bilgi Yönetimi, Bankacılık, Büro
  Yönetimi, Emlak ve Emlak
  Yönetimi, İşletme, Halkla
  İlişkiler, İlahiyat, İnsan
  Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi,
  Maliye, Muhasebe, Sosyal
  Bilimler, Hukuk Büro Yönetimi
  ve Sekreterlik, Yerel Yönetimler
  programlarının birinden mezun
  olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, İlan edilen memur ve zabıta kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Türk vatandaşı olmak,
b) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, P93 ve P94 kadroları için 2020, P3 kadroları için 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Reklam

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya https://www.fatih.bel.tr/ internet adresi
üzerinden temin edecekleri Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya
başvuru yapacaktır). Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54)
müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda Belediyemizin https://www.fatih.bel.tr/ internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İstanbul adresine
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi
gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
Zabıta Memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve
kilo ölçümü yapmak üzere; Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen
belgeler ile birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş
kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur
kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin 21.09.2022 Tarihinden itibaren www.fatih.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde
belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul
edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f) Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Fatih Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Fatih Belediyesi 50 Memur Alımı, Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta Memuru alımı için 03.10.2022 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere,
Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Memur alımı için 13.10.2022 Tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında
sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a. Sözlü Sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi
ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b. Zabıta Memuru için Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Fatih Belediyesi 50 Memur Alımı, Zabıta Memuru Sınavında Değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100
puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin
internet adresinde ilan edilecektir.
Memur Sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,
için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların Atamaya Esas Başarı Puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak sureti ile belirlenecek ve belediyenin internet adresinden ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı
kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin www.fatih.bel.tr internet adresinde ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama
hakkına sahiptir. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün,
Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı
olarak bilgi verilir. İlan Olunur. Zabıta Alımı Başvurularının Bitmesine Son 2 Gün, 

Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Fatih Belediyesi 60 Memur Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*