Reklam

Zabıt Kâtibi Mübaşir Faklı Meslek Dalında 6459 Personel Alımı

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli hizmetli olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır.

Reklam

Zabıt Kâtibi Mübaşir Faklı Meslek Dalında 6459 Personel Alımı

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı İle Alımlar Yapılacaktır.

Zabıt Kâtibi Mübaşir Faklı Meslek Dalında 6459 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

Zabıt Kâtibi Mübaşir Faklı Meslek Dalında 6459 Personel Alımı

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet
komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli
zabıt kâtibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik
görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK1/E), 83 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G) ve 870 sözleşmeli hizmetli
(EK-1/H) olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır.
Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web
servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların
başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet
bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda
belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha
yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde belirtilen sözleşmeli
pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın
Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
– Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları
için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
– Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II) Özel Şartlar  Nelerdir?

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise
veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen
program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri
alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan
ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Reklam

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar
dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla
tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday
ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı
metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon
tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen
metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve
cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir.
Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate
alınmayacaktır.)

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C-Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,
17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla,
80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşımak

D- Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
E- Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
b) Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik
Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret
dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifikaya
sahip olmak (Aday sonuç belgesini, belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme
yükleyecektir.)

F- Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi
itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
G- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak.
(Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası,
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip
olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
H- Sözleşmeli hizmetli pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

III) Başvuru Şekli ve Tarihi 

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri
arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=a371d645-f2a8-41a1-89bf-12d683b6c9b7 sitesi üzerinden giriş yaparak,
“Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli
pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir.
Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının
tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.
İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez
veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.
Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme
Yüklenmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme
eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya
eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

“Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir? 

a) Zabıt kâtibi unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın “Özel
Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından
mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

– Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin
(b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme
yükleyecektir.)
– Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu

b) Mübaşir unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Güvenlik soruşturması formu,
d) Teknisyen unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

e) İşaret dili tercümanı unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan aldığını gösterir sonuç belgesi
ya da tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı belge veya sertifika,
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

Advertisement. Scroll to continue reading.

f) Şoför unvanı için
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Sürücü belgesi,
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

g) Aşçı unvanı için
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı
maddesinin G bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar
bu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

h) Hizmetli unvanı için
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu

V) Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 

a) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacakların
belirlenmesi ve ilanı:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu
için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar
da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.
Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav
yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
18 Nisan 2022 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde boy
ve kilo ölçümünün bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.

b) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu
için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava girmeye hak
kazanacaklar tespit edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulamalı
sınava alınacaktır.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan
komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç
dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için
uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip
eden günlerde sınava devam edilecektir.
c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:
Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava çağrılacaktır. 

Reklam

VI) Sözlü sınav konuları
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan
üzerinden yapılır.
İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;
1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem
mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli
pozisyonlarına istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik
bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de
ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek
olarak;
“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil
edebilecek işitme kaybı olmamak,”
hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,
b) Tüm unvanlar için:
– Mal Bildirimi Formu,
– Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında
Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen
belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

başvuru yapmak için tıklayınız

Zabıt Kâtibi Mübaşir Faklı Meslek Dalında 6459 Personel Alımı SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Kevser gül says:

    Hizmetli olarak yaş sınırı varmikevser gul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*