Reklam

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı Mühendis, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Yapılacaktır. Mühendis, Memur Branş da Görev yapacağı duyuruldu.

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Hakkari ili Yüksekova Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin hükümlerine
göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Erkek/Kadın
 • P3 En az 70 puan
 • -Lisans düzeyinde eğitim veren
  fakültelerin İnşaat Mühendisliği
  Bölümünden mezun olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü belgesine
  sahip olmak.
 • -Lisans düzeyinde eğitim veren
  fakültelerin Çevre Mühendisliği
  Bölümünden mezun olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü belgesine
  sahip olmak.
 • -Lisans düzeyinde eğitim veren
  fakültelerin Makine Mühendisliği
  Bölümünden mezun olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü belgesine
  sahip olmak.
 • Lisans düzeyinde eğitim veren
  fakültelerin Elektrik veya
  Elektronik Mühendisliği
  Bölümünden mezun olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü belgesine
  sahip olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Yüksekova Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020
yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında
belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.yuksekova.bel.tr resmi internet adresinden temin
edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu
mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24.08.2022 – 26.08.2022 tarihleri arasında mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No:266/A
Yüksekova/Hakkari adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Yüksekova Belediyesi (Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No:266/A
Yüksekova/Hakkari) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d)Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Reklam

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS
puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya
hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine müteakip 31/08/2022

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, tarihinde belediyemizin https://www.yuksekova.bel.tr/ resmi internet sayfasından ve Belediyemiz ilan panosunda
ilan edilecektir.
3) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav
yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
4) Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5)Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş
olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup,
hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
6) Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sözlü sınav 07/09/2022 tarihinde Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No:266/A Yüksekova/Hakkari adresinde
yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sınavda değerlendirme;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli
İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
b) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En
yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da
yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin https://www.yuksekova.bel.tr/ internet
adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya
yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına
sahiptir.
Yüksekova Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak
itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi
verilir.
İlan Olunur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*