Reklam

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Duyuruldu

Yüksek Seçim Kurulu merkezine bağlı taşra teşkilatına (ŞOFÖR,)(VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ) (ZABIT KATİBİ) Alımı

Reklam

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Duyuruldu Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim
Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil
Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli
listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere  30 İlde 4 Meslek Dalında 103 personel alımı yapılacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Özel Şartlar Nelerdir ?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en
az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı

Reklam

 

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı

Başvuru Kılavuzuna:  Detaylı Bakmak İçin TIklayınız:

 

Genel Şartlar:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Duyuruldu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans
mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az
70 puan almış olmak,

Reklam

Başvuru Şekli:

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Duyuruldu Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
– Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası
sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru
yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları
geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
– Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü
belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
– Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro
sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
– Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
– Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, ön lisans
mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en
yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav
tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek
suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus
Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport ’tan bir
tanesi)” ile girebileceklerdir.
– Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen
yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü
Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
– Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk
ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade
yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri
tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70
olması gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Yüksek Seçim Kuruluna Personel Alımı Başvuru Tarihi Ne Zamandır? 

Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Duyuruldu Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.  Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde
mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir

 

Başvuru Kılavuzuna:  Detaylı Bakmak İçin TIklayınız:

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*