Reklam

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına 53 Memur Alımı Yapılacağını Açıkladı.

Reklam

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı, Kamuya memur Alımı , 53 memur personeli alınacaktır. Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. 

 

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı İçin Hangi İllere  Alımı Yapılacaktır?  

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı

 

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı

Reklam

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657
sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan
adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
4. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
Özel Şartlar
Zabıt Katibi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu
olmak.

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da
sona erecektir.
2. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti
veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik
olarak yapılacaktır.
3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.
– Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için
başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden
fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
– Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen “Merkez Teşkilat”
seçeneği ile başvuru yapacaklardır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta
olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet
vermektedir.)
5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu
bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak
gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel
bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf
formatında yükleyeceklerdir.
6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ 

1.Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı  Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan, KPSS başarı
sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağrılacak olup, bu
sayı Zabıt Katibi unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacaktır.
2. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı
puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava
çağırılacaktır.
3. Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden
takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha
sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
4. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik
Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli
Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.
5. Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği,
– Mesleki bilgi düzeyi (50 puan),
– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan),
– Genel Kültür bilgi düzeyi (15 puan)
– Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama
ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere,
toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
6. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70
olması gerekmektedir.
7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı
verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek
Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri
içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.
8. Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü
herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

1. Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur AlımıSözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra
duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonucu
ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.
2. Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı
listesine göre yapılacaktır. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı
puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
3. Nihai başarı listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı,
sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin
Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz
internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri
teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir
sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan
başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak
iddiasında bulunamazlar.
6. Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı
sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.
7. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli
bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları
soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
8. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı
olarak bizzat veya en yakın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı
olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza,
adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 DİĞER HUSUSLAR 

1. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca
durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması
halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Reklam

VI. İLETİŞİM
Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0(312) 419 10 39 – Dahili: 1919 – 1913 – 1907 – 1916
E-posta: [email protected]   

Yüksek Seçim Kurulu 53 Memur Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*