Reklam

YTB Sözleşmeli Personel Alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 10 Personel Alınacak.

Reklam

YTB Sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacaktır.

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”
kapsamında Tablo-1’de belirtilen 5 pozisyon için sınav yapılarak azami 10 sözleşmeli personel
alınacaktır.

YTB Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Pozisyon Dağılımı

YTB Sözleşmeli Personel Alımı,

I. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan
lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları
için KPSS P(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan,
KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan
sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- Adaylar sadece bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler
söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

B. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına
sahip olmak.
c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan
adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu
Başkanlığa sunmaları gerekir.)
2- Destek Personeli (Şoför)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan
psikoteknik belgesine sahip olmak.
ç) SRC2 belgesine sahip olmak.
3- Destek Personeli (Boyacı)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler
tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.
4- Tekniker (Elektrik Teknikeri)
a) Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtımı,
elektrikli cihaz teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi ön lisans
bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
5- Programcı
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans
düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına
ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi
olmak.
b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
c) Tercihen, .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- YTB Sözleşmeli Personel Alımı, Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinin Duyurular bölümünden
temin edilebilir).
2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.
3- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir).
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devletten alınabilir).
6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir).
7- SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi (e-Devletten alınabilir).
8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir).
9- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen
sertifikasının kopyası.
10- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonu için İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki
Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesinin
kopyası.
11- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi (arkalı-önlü), psikoteknik
belgesi ve SRC2 belgesinin kopyası.
12- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile
ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders
aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası.
13- Programcı pozisyonu için YDS veya dengi puan belgesinin kopyası.
14- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası

Reklam

 

III. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1-YTB Sözleşmeli Personel Alımı,  Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145 Balgat/Çankaya/ANKARA
adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak
gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.
2- Giriş sınavı başvuruları 20 Haziran Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 04 Temmuz
Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular
dikkate alınmayacaktır.
3- Başvuru evrakı eksik olan adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda
olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata
olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek
zorundadırlar.
4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir
puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte
bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.
5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri
gerekmektedir.

IV. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-YTB Sözleşmeli Personel Alımı,  Başvurular sadece, adayların başvurularında ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden
değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya
belge değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen adaylar, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak
üzere KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak olup, Tablo-1’de belirtilen
pozisyon sayılarının 10 katı aday giriş sınavına davet edilecektir. Bunlardan en düşük KPSS
puanlı aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu ilanda
belirtilen şartları sağlamayan başvurular reddedilecektir.
3- Değerlendirme neticesinde geçici sonuçlar Başkanlığın internet sitesinde (www.ytb.gov.tr)
ilan edilecektir.
4- Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde
Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5- Başvuru sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının ardından kesinleşen
başvuru sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.
6- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak
olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

V. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- YTB Sözleşmeli Personel Alımı, Destek Personeli ve Tekniker pozisyonları için sadece sözlü sınav; Programcı
pozisyonu için ise yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
2- Yazılı sınav konuları Tablo-2’de belirtilen şekilde olacaktır.
Tablo-2: Yazılı Sınav Konuları

Reklam

YTB Sözleşmeli Personel Alımı,

3- Sözlü sınavda adaylar her bir komisyon üyesi tarafından;
a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav
puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

VI. YTB Sözleşmeli Personel Alımı, SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- YTB Sözleşmeli Personel Alımı, Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden
70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı
eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.
2- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü
sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve
her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek
adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.
3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen
adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde
dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir

YTB Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
E-posta : [email protected]
İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr
Telefon : +90 312 218 42 40

 

YTB Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*