Reklam

YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli alan uzmanı alınacaktır

Reklam

YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına 10 sözleşmeli alan uzmanı alımı Yapılacağı duyuruldu. Başvurular 21.11.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 16.12.2022
Cuma saat 18.00’de sona erecektir.

YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı

I. GENEL BİLGİLER
1-YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen 5 pozisyon için sınav yapılarak azami 10 sözleşmeli
alan uzmanı alınacaktır.
2- İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1’de belirtilmiştir.
Bir pozisyona yapılan başvurular arasında başvuru şartlarını haiz olup eleme sınavına katılmaya
hak kazanan veya eleme sınavı sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan
veya sözlü sınavda başarılı olan yeterli sayıda aday çıkmaması halinde, söz konusu pozisyon
için ayrılmış kontenjan aynı gruptaki başka bir pozisyona aktarılabilir.

II. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu
şarttan muaftır.).
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu
şarttan muaftır.).
d) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren
bölümlerinden mezun olmak.
4- 01.01.1977 ve sonrası doğumlu olmak.
5- Her bir pozisyon için Tablo-1’in “Aranan Özel Nitelikler” başlığında belirtilen
niteliklere sahip olmak.
6- Tablo-1’de belirtilen her bir pozisyona ilişkin gerekli yabancı dillerden biri için
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya
buna denk kabul edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM’nin internet
sitesinde yer alan güncel tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı”
baz alınacaktır.) ya da ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren
eğitim kurumlarından lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği
bulunmayan veya YDS’de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
(Geçerlilik süresi YDS ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası yabancı dil
sınavı belgelerinde 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru
tarihi esas alınacaktır.)
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz
konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı T.C. kimlik numarası / Mavi Kart numarası / yabancı kimlik kartı numarası.
2- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devlet’ten alınabilir).
3- Yabancı dil belgesi (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru Şartları” bölümünün 8.
maddesinde belirtilen yabancı dil şartını sağladığını gösterir belge).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
6- Adli sicil belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
9- Varsa lisansüstü eğitim diploması.
10- Mesleki tecrübe belgesi (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru Şartları” bölümünün 5.
maddesinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler):
a) Yurt içinde çalışma tecrübesi olan adaylar için e-Devletten alınan SGK Hizmet
Dökümü Belgesi ile iş yerinden alınan onaylı çalışma belgesi,
b) Yurt dışında çalışma tecrübesi olan adaylar için iş yerinden alınan birim, unvan, işe
başlama ve ayrılış tarihleri ile çalışma şekli (tam/yarı zamanlı) bilgilerini içeren onaylı çalışma
belgesi.
11- Kompozisyon şeklinde el yazısıyla yazılmış detaylı özgeçmiş.
Başvuru sırasında, yabancı dilde hazırlanmış olan belgelerin yeminli tercüman
tarafından Türkçeye çevrilmiş nüshalarının da sunulması gerekmektedir.
* e-Devlet girişi olmayan adaylardan istenmez.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 

1- YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı Adaylar başvurularını, https://www.ytb.gov.tr/duyurular/sozlesmeli-alan-uzmani-alim-ilani-2 Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak olan başvuru linki https://basvuru.ytb.gov.tr/account/login
aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. E-Devlet girişi olmayan adayların öncelikle
başvuru sisteminde hesap oluşturmaları gerekmektedir.
2- Giriş sınavı başvuruları 21.11.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 16.12.2022
Cuma saat 18.00’de sona erecektir.
3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat
dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.
4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde
tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların
ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları
gerekmektedir.
5- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
6- Adayların mezuniyet bilgileri başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim
Kurumu’ndan (YÖK) otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
YÖK’ten mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri
gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya E-Devlet’ten temin
edilen mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri
gerekmektedir.
7- Varsa yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini
PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında
başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
9- T.C. vatandaşı erkek adayların E-Devlet’ten indirecekleri askerlik durum belgelerini
PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
10- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını
JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Başvurular sadece, adayların başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yükledikleri
bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken
bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yüklenmemiş olan hiçbir bilgi veya belge
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Değerlendirme neticesinde bu ilanda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı
değerlendirilen tüm adaylar giriş sınava davet edilecek olup, başvuru şartlarını taşımadığı
anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.
3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2
iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.
4- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Reklam
Reklam

VI. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
1- YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı Giriş sınavı, eleme sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Eleme Sınavı
a) Grup-1 ve Grup-2’de yer alan pozisyonlar için eleme sınavı, her bir pozisyon için
Tablo-1’de belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve
fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye
yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşur.
b) Grup-3’te yer alan pozisyon için eleme sınavı, bu pozisyon için Tablo-1’de belirtilen
alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir geliştirebilme
yeteneğini ölçecek kompozisyon ile aranan nitelik alanı ve Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili
çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
c) Bahse konu eleme sınavı konuları öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından
tahdidi değildir.
ç) Eleme sınavında geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Her bir pozisyon için, eleme
sınavı sonucunda 70 veya üzeri puana ulaşan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak
sıralanır. Bu sıralama neticesinde, ilanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 4
katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava davet edilir.
Sözlü Sınav
d) Eleme sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve
yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere adayların,
– Bu ilanın “Eleme Sınavı” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi
(50 puan),
– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
– Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden değerlendirilerek puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not
100 puan üzerinden 70’tir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
1- YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın internet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru
sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
2- Nihai başarı sıralaması, her bir adayın sözlü sınav puanlarına göre belirlenir. Adaylar,
sözlü sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan
edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü
sınav notlarının eşitliği durumunda, eleme sınavı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alır.
3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen
adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü
içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.
5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir
nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından
atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara
E-posta : [email protected]
İnternet Sitesi : https://www.ytb.gov.tr/
Telefon : 0312 218 42 40

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

YTB Sözleşmeli Alan Uzmanı Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*