Reklam

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 17 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Reklam

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı ,  Büro Personeli , Destek Personeli Boyacı , Tekniker (Bilgisayar
Teknikeri) Alımı Yapılacağı Açıklandı.

05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 15 Aralık 2022
Perşembe saat 18.00’de sona erecektir.

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
1)  YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan
lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları
için KPSS P(94) puan türünden en az 50 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan,
KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan
sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- Adaylar ancak bir pozisyon unvana başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı
feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

B. ÖZEL ŞARTLAR
YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı B01 – Büro Personeli
– Yükseköğretim kurumlarının grafik tasarımı ön lisans bölümünden mezun olmak.
B02 – Büro Personeli
– Yükseköğretim kurumlarının gazetecilik, iletişim bilimleri, iletişim ve tasarımı,
iletişim tasarımı ve medya, iletişim tasarımı ve yönetimi, radyo-televizyon ve sinema, yeni
medya ve iletişim lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
B03 – Büro Personeli (Edirne)
– Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
B04 – Büro Personeli (İstanbul)
– Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
B05 – Büro Personeli
– Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
– Lisans mezuniyetinden sonra, Başkanlığın çalışma alanlarında uluslararası
kuruluşlarca veya kamu kurumlarınca fon sağlanan projeler kapsamında en az bir yıl çalışma
tecrübesine sahip olmak.
YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı D01 – Destek Personeli
– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı D02 – Destek Personeli (Boyacı)
– Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
– İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler
tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.
YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı T01 – Tekniker (Bilgisayar Teknikeri)
– Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar programcılığı,
bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve
programlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı Fotoğraflı “İş Talep Formu” https://www.ytb.gov.tr/  (Başkanlığın internet sitesinden temin edilebilir).
2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.
3- Diploma/Mezuniyet belgesinin kopyası (E-Devletten alınabilir).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (E-Devletten alınabilir).
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (E-Devletten alınabilir).
6- Adli sicil belgesi (E-Devletten alınabilir).
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir).
8- Bu ilanın “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen belgeler.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 

1- YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No:145
Balgat/Çankaya/Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır.
Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.
2- Sınav başvuruları 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 15 Aralık 2022
Perşembe saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak
başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata
olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek
zorundadırlar.
4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak
bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla
tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi
bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri
gerekmektedir.

Reklam

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden
değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya
belge değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların
başvuruları reddedilecektir.
3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2
iş günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.
5- Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana
sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
6- Sınav tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) ayrıca
duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
1- YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı  Sınav, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
4- Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların
sözlü sınav puanı tespit edilir. Sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5- Sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
1- YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı Sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan
başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla
bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre
sıralanır.
2- Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen
adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
3- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde
dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
4- Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak
sözleşme imzalanabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alımı BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No:145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye
E-posta : [email protected]
İnternet Sitesi : https://www.ytb.gov.tr/
Telefon : +90 312 218 42 40

Reklam

Başvuru Kılavuzunu Bakmak için Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

,

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*