Reklam

YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı

YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Yapacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Yapacaktır.

YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

I. GENEL BİLGİLER

1- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen 11 pozisyon için sınav yapılarak azami 16 sözleşmeli
alan uzmanı alınacaktır.
2- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1’de belirtilmiştir.
Bir pozisyona yapılan başvurular arasında başvuru şartlarını haiz olup yazılı sınava katılmaya
hak kazanan veya yazılı sınav sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan
yeterli sayıda aday çıkmaması halinde, Sınav Komisyonu söz konusu pozisyon için ayrılmış
kontenjanı aynı gruptaki başka bir pozisyona aktarabilir.

II. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu
şarttan muaftır.).
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu
şarttan muaftır.).
d) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerden
mezun olmak.
4- 01.01.1977 ve sonrası doğumlu olmak.
5- Her bir pozisyon için Tablo-1’in “Aranan Özel Nitelikler” başlığında belirtilen
tecrübe veya çalışma şartını sağlayan geçerli çalışma belgelerini ibraz etmek.
6- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Tablo-1’de belirtilen her bir pozisyona ilişkin gerekli yabancı diller için Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul
edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM’nin internet sitesinde yer
alan güncel tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” baz
alınacaktır.) ya da ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren
eğitim kurumlarından en az lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği
bulunmayan veya YDS’de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
(Geçerlilik süresi YDS ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası yabancı dil
sınavı belgelerinde 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru
tarihi esas alınacaktır.)
7- Tablo-1’de yer alan Grup-1 ve Grup-2 için son 10 yılın en az 5 yılını veya son 5 yılın
en az 3 yılını yurt dışında geçirmiş olduğunu belgelendirmek.
8- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz
konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

 Pozisyon Grupları ve Aranan Özel Nitelikler

1-) ALAN UZMANI-1

 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili
  Başkanlığın görev ve faaliyet alanları dâhilinde yurt
  içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası
  kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın
  kuruluşlarında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak
 • Yabancı Dil: Almanca

2-) ALAN UZMANI-2

 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili
  Başkanlığın görev ve faaliyet alanları dâhilinde yurt
  içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası
  kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın
  kuruluşlarında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak
 • Yabancı Dil: Felemenkçe veya Hollandaca

3-) ALAN UZMANI-3 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili
  Başkanlığın görev ve faaliyet alanları dâhilinde yurt
  içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası
  kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın
  kuruluşlarında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak
 • Yabancı Dil: Fransızca

4-) ALAN UZMANI-4

Reklam
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Orta Asya veya Kafkasya bölgesi ile ilgili yurt içi
  veya yurt dışında siyasi, sosyal, eğitim, dil, din,
  tarih, kültür, insan hakları, göç, uluslararası
  ilişkiler, ekonomi veya kültürel alanlarda çalışma
  yapan uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu,
  üniversite veya basın kuruluşlarında, bu bölgede
  yaşayan vatandaşlarımıza/soydaş ve akraba
  topluluklarımıza yönelik en az 3 yıl tecrübe sahibi
  olmak
 • Yabancı Dil: Rusça

5-) ALAN UZMANI-5

 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Orta Doğu bölgesi ile ilgili yurt içi veya yurt dışında
  siyasi, sosyal, eğitim, dil, din, tarih, kültür, insan
  hakları, göç, uluslararası ilişkiler, ekonomi veya
  kültürel alanlarda çalışma yapan uluslararası
  kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın
  kuruluşlarında, bu bölgede yaşayan
  vatandaşlarımıza / soydaş ve akraba
  topluluklarımıza yönelik en az 3 yıl tecrübe sahibi
  olmak
 • Yabancı Dil: Arapça

6-) ALAN UZMANI- 6

 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Lisans mezuniyetinden sonra insan kaynakları veya
  eğitim alanında yurt içi veya yurt dışında en az 3 yıl
  süreyle çalışmış olmak.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Lisans mezuniyetinden sonra kamu ihaleleri ve
  satın alma konularında en az 3 yıl süreyle yurt içi
  veya yurt dışında çalışmış olmak.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Lisans mezuniyetinden sonra iletişim ve medya
  alanında çalışma yapan uluslararası kuruluş, STK,
  üniversite veya basın kuruluşlarında yurt içi veya
  yurt dışında en az 3 yıl süreyle çalışmış olmak.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümünden
  mezun olmak ve lisans mezuniyetinden sonra yurt
  içi veya yurt dışında en az 3 yıl süreyle çalışmış
  olmak.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun
  olmak ve lisans mezuniyetinden sonra yurt içi veya
  yurt dışında yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıl süreyle
  çalışmış olmak.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun
  olmak ve lisans mezuniyetinden sonra yurt içi veya
  yurt dışında sistem ve ağ güvenliği konusunda en az
  3 yıl süreyle çalışmış olmak.
 • YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Yabancı Dil Bilgisi
  Seviye Belirleme Usul
  ve Esasları Hakkında
  Yönetmelik’in 4.
  maddesinde belirtilen ALAN yabancı diller

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, T.C. kimlik numarası / Mavi Kart numarası / yabancı kimlik kartı numarası.
2- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devlet’ten alınabilir).
3- Yabancı dil belgesi (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru Şartları” bölümünün 8.
maddesinde belirtilen yabancı dil şartını sağladığını gösterir belge).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
5- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
6- Adli sicil belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).*
8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
9- Varsa lisansüstü eğitim diploması.
10-YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı,  Mesleki tecrübe belgesi (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru Şartları” bölümünün 5.
maddesinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler).
11- Yurt dışında bulunma süresini gösteren belge (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru
Şartları” bölümünün 7. maddesinde yurt dışında bulunma şartına ilişkin kanıtlayıcı belge).
12- YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, El yazısıyla yazılmış özgeçmiş.
* E-Devlet girişi olmayan adaylardan istenmez.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Adaylar başvurularını, Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak olan başvuru linki
aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. E-Devlet girişi olmayan adayların öncelikle
başvuru sisteminde hesap oluşturmaları gerekmektedir.
2- Giriş sınavı başvuruları 25.07.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 26.08.2022
Cuma saat 18.00’de sona erecektir.
3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat
dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.
4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde
tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların
ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları
gerekmektedir.
5- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
6- Adayların mezuniyet bilgileri başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim
Kurumu’ndan (YÖK) otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
YÖK’ten mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri
gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya E-Devlet’ten temin
edilen mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri
gerekmektedir.
7- Varsa yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini
PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında
başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
9- T.C. vatandaşı erkek adayların E-Devlet’ten indirecekleri askerlik durum belgelerini
PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
10- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını
JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular sadece, adayların başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yükledikleri
bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken
bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yüklenmemiş olan hiçbir bilgi veya belge
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Değerlendirme neticesinde bu ilanda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı
değerlendirilen tüm adaylar giriş sınava davet edilecek olup, başvuru şartlarını taşımadığı
anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.
3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2
iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.
4- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilerek ayrıca
duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

VI. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Yazılı Sınav
a) Grup-1 ve Grup-2’de yer alan pozisyonlar için yazılı sınav, her bir pozisyon için
belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir
geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik
çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşur.
b) Grup-3’te yer alan pozisyonlar için yazılı sınav, Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili
20 ve her bir pozisyon için aranan nitelik alanına ilişkin 20 olmak üzere toplam 40 çoktan
seçmeli sorudan oluşur. Her bir soru 2,5 puan üzerinden değerlendirilir.
c) Bahse konu yazılı sınav konuları öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından
tahdidi değildir.
ç) Her bir pozisyon için, yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 veya üzeri
puana ulaşan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanır. Bu sıralama neticesinde,
ilanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla
eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava davet edilir.
Sözlü Sınav
d) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde
gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere adayların,
– Bu ilanın “Yazılı Sınav” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (50
puan),
– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
– Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden değerlendirilerek puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not
100 puan üzerinden 70’tir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Reklam

1- Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın internet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru
sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
2- Nihai başarı sıralaması, her bir adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik
ortalamaları alınarak belirlenir. Adaylar, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalamalarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Yazılı ve sözlü
sınav notlarının aritmetik ortalamalarının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır.
3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen
adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü
içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme
alınmayacaktır.
5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir
nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından
atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara
E-posta : [email protected]
Başvuru İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr
Telefon : 0312 218 42 40

YTB 16 Sözleşmeli Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*