Reklam

YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı ,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilişim personeli Alımı Yapılacağı Duyurdu.

YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı

YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ in 8. maddesi uyarınca 2020 KPSS
P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilanda istihdam edileceği
belirtilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son
sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

A-) GENEL ŞARTLAR
a)YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz
olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, yazılım, yapay-zeka,
yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemeleri,
e)Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak,
f)Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
g)Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
h)Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ı)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf
olmak.

B-) ÖZEL ŞARTLAR
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı Yazılım, Mobil Yazılım, Sistem, Veri Analitiği ve Veri Ambarı Uzmanı olarak
toplamda 9 Bilişim Uzmanı

YAZILIM UZMANI (Tam zamanlı-4 kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına
kadar)
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı  Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring,
Spring Boot, Angular vb. teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev
almış olmak,
 Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak
proje geliştirmiş olmak,
 HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,
 RDBMS ve SQL’e hakim olmak,
 MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. veritabanlarını kullanmış olmak,
 Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,
 Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

MOBİL YAZILIM UZMANI (Tam zamanlı-1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 katına kadar);
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı  Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring,
Spring Boot, Angular vb teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev
almış olmak,
 Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirme konusunda 2 yıl veya daha fazla deneyim
sahibi,
 Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak,
 SOAP, Restful, JSON, XML, XSLT web servis teknolojilerine hakim olmak,
 HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,
 Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli
olmak,
 Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

Reklam

SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı-1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına
kadar);
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı  İyi düzeyde Redhat Linux bilgisine ve en az 3 (üç) yıl Linux sistem yöneticisi iş
deneyimine sahip olmak,
 Tercihen Redhat Certified ENGINEER (rhce) sertifikasına sahip olmak,
 Sunucu donanımlarının Linux da yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.)
hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 Linux üzerinde web sunucu kurup (apache, nginx) PHP, MYSQL ilişkilendirmesi
yapıp bu yapıyı işletebilmek,
 Linux paket yönetim sistemlerine (dpkg, rpm) hakim, tercihen Red Hat Satellite
platformu hakkında tecrübeli olmak,
 TCP, UDP, IP, Network, Broadcast, Unicast, Multicast, Gateway, Depolama (SAN,
NAS, NFS) kavramlarını bilmek,
 Açık Kaynak Kod felsefesine yatkın olmak,
 Teknik belge okuma, oluşturma ve raporlama konusunda istekli olmak,
 Analitik düşünme, problem çözme, planlama ve takip becerisi olmak,
 Java/Jboss/Apache/Mysql/PostgreSQL/Nginx/Redis/RabbitMQ gibi uygulamalar
konusunda tecrübeli olmak,
 Sistemin kesintisiz 7/24 çalışabilmesi için gereken çalışmaları yapmak, önlemler
almak, tavsiyelerde bulunmak,
 Gerektiğinde yurtdışı kaynaklarla irtibata geçip, çözümler üretmek,
 VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

VERİ ANALİTİĞİ UZMANI (Tam zamanlı-2 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 katına kadar);
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı Veri analitiği projelerinde, tahminleme, sınıflandırma, kümeleme gibi analitik model
geliştirme süreçlerini planlamak, gereksinim analizlerini yapmak,
Matematiksel modelleri ilgili yazılım dili ile geliştirmek; optimizasyonu, otomizasyonu,
yaşatılması ve günün koşullarına proaktif uyarlanmasını sağlamak,
Analitik modellere baz oluşturan veri setlerini ve içeriklerini tasarlamak,
Ham verileri analitik modelleme tekniklerine uyarlayarak dönüştürmek,
Veri analitiği süreçlerinin optimizasyonunu, bakımını, iyileştirilmesini sağlamak ve ilgili
dokümantasyon süreçlerini tamamlamak,
Veri analitiği platformlarının günün ve planlanan gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde
tutulması için sistem kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak,
Veri çözümleri ekosisteminde, veri analitiği platformlarının donanım, uygulama versiyon
yükseltme, güncelleme, bakım süreçlerinin planlaması ve yürütülmesine destek olmak,
İhtiyaca binaen Veri Ambarı Uzmanı görevlerini ikame edebilecektir.
Aranan Nitelikler
 1.000 (bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim sisteminde
veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel
olarak en az 1 yıl süre çalışmış olduğunu belgelemek,
 Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 yıl süre çalışmış olmak,
 Veri Temizleme , bütünlüğünü sağlama, sınıflandırma, görselleştirme konularında
tecrübe sahibi olmak,
 İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
 Büyük veri ortamında çalışmış olmak,
 İyi derecede SQL, PL-SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
 Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
 Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak,
 Güçlü veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip
olmak,
 Shell ve Python dillerinde deneyimli olmak,
 Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak
raporlama yapmış olmak,
 İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak, Tercihen
istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak,
 En az 100 kullanıcısı olan Oracle BI, Microsoft Power BI, SAP BO, Knime vb
kurumsal veri analitiği uygulamaları ile geliştirme yapmış olmak,
 Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Yönetim bilişim Sistemleri bilgisine sahip olmak,
 Tercihen HTML5+JS+CSS ile veri görselleştirme tecrübesine sahip olmak,
 Tercihen Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi/veri analitik konularında proje
gerçekleştirmiş olmak,
 Tercihen Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri
görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

VERİ AMBARI UZMANI (Tam zamanlı-1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
katına kadar);
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı Veri ambarı projelerinde kaynak sistem verisi profillendirme, temizleme, veri dönüşüm ve
aktarım gereksinim analizi yapmak,
Veri ambarı modelleme (mantıksal / fiziksel), ETL tasarım, geliştirme ve testlerini yapmak,
Veri ambarı aktivitelerinin yönetilmesi, yürütülmesi, optimizasyonu ve ilgili
dokümantasyon süreçlerini tamamlamak,
Veri ambarı platformlarının günün ve planlanan gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde
tutulması için sistem kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak,
Veri çözümleri ekosisteminde, veri ambarı platformlarının donanım, uygulama versiyon
yükseltme, güncelleme, bakım süreçlerinin planlaması ve yürütülmesine destek görevlerini
yerine getirmek,
İhtiyaca binaen Veri Analitiği Uzmanı görevlerin ikame edebilecektir.
Aranan Nitelikler:
 Oracle veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda en az 2 yıl tecrübeye
sahibi olmak,
 Herhangi bir ilişkisel veri tabanının kurulum, konfigürasyon, yedekleme süreçlerinde
bilgi sahibi olmak,
 T-SQL / PL-PGSQL/ PL-SQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
 Oracle, MsSql, MySql veya PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection
pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme
ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Shell ve Python dillerinde deneyimli olmak,
 Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi/veri analitik konularında proje gerçekleştirmiş olmak.
 Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
 Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ 

Başvurular, https://www.yok.gov.tr/  adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra,
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte
Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10
Bilkent Çankaya/ANKARA adresine ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (en geç son
başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile
belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER
1. YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
2. Lisans diploması veya E-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi),
3. 2020 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş)
kabul edilecektir),
4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekir),
5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından
alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına
ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Reklam

SINAV KONUSU
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı Sınav konuları yukarıdaki “Özel Şartlar ” bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları
kapsayacaktır.

Reklam

ÜCRET
YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının “Özel Şartlar ” başlığı altında
belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi
uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.)
başkaca bir ödeme yapılamaz.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2020 KPSS P3
puanı ile yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan
adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihi
www.yok.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Sözlü sınav, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında
yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması
zorunludur.
YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 69-70-71  

YÖK Sözleşmeli Bilişim personeli Alımı  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*