Reklam

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 6 sürekli işçi(engelli) alınacaktır.

Reklam

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı Kamuya 6 sürekli işçi(engelli) Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacağı Duyuruldu,  Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21/11/2022-25/11/2022 tarihleri arasında elektronik olarak kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.

 

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı  İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 6 sürekli işçi(engelli) alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan
adaylar, başvurularını 21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya
Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik
numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Reklam

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın ilk başvuru tarihi (21.11.2022) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş
olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvuru için belirlenen okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve
istenilen diğer belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

II-AÇIKLAMALAR
1) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde
ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet
değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus

Reklam

Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer
içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru
süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
2) Başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.

III –KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı  Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları https://www.yargitay.gov.tr/
adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu
ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 09.12.2022
tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı
asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1- Adayların; eğitim durumu, engellilik durumu, öncelik durumu vb. durumlara ilişkin belgelerini
Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmekte olup, belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr
adresinden adaylara duyurulacaktır.
2- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine
sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı  Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenen belgelerin incelenmesi neticesinde, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi
gereğince aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız
internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri
ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden (www.yargitay.gov.tr) ilan
edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar
kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

VIII – SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı  Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle
yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik, eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacak, ayrıca, adaylar sözlü ifade yeteneği, muhakeme gücü, algılama, tutum ve davranışlarının
göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, hal ve hareketlerinin göreve uygunluğu gibi
kriterler yönünden değerlendirilecektir.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya
esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının
eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak
suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet
tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması belirlenecektir.

4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz
sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan
edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine
geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz
dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir.
İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları
sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

IX –ATAMA İŞLEMLERİ
1- Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı  Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve yeteri
sayıda yedek aday belirlenecektir.
2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven
yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3- Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları
halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini
müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

X – İLETİŞİM:
Tel : 0 312 836 04 10 – 0 312 836 01 21
Adres : Ahlatlıbel, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 6, 06805 Çankaya/ANKARA 

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ?  

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı  İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞI Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz.     

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Yargıtay Başkanlığına Engelli İşçi Alımı 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*