Reklam

Yargıtay Başkanlığına 151 Personel Alımı

2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Reklam

Yargıtay Başkanlığına 151 Personel Alımı, Yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli 151 Personel Alımı Başvurular 05.09.2022–09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar  

Yargıtay Başkanlığına 151 Personel Alımı İçin Meslek Dalları ve Şartları Nelerdir?  

Yargıtay Başkanlığı 151 Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığına 151 Personel Alımı İçin  Ücret Toplosu 

Yargıtay Başkanlığı 151 Personel Alımı İçin

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 

a) Yargıtay Başkanlığına 151 Personel Alımı Başvurular 05.09.2022 – 09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet
üzerinden “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.
b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet
üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik gelmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan
adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümündeki Denklik Belgesi
alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
d) İlana başvuracak ortaöğretim (lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan
adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini “Lise Mezuniyet
Bilgileriniz” alanına pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
e) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru
tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı
önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
f) Destek personeli (şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların istenen sürücü belgesi
e-Devletten otomatik olarak gelmekte olup, SRC2 belgelerinin ise “Diğer Belgeleriniz” alanına
yüklenmesi gerekmektedir.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf veya jpeg formatında başvuru
sırasında “Diğer Bilgiler” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
h) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
i) Yargıtay Başkanlığına 151 Personel Alımı Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
j) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.
k) Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik,
adli sicil kaydı, sürücü belgesi ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından
adaylardan bu aşamada bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri
yaptırmaları gerekmektedir.
III- BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak,
i) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun
olmak,
j) Başvurunun son günü olan 09.09.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
(Doğum tarihi 09.09.1987 sonrası olanlar müracaat edebilir.)
k) Tüm pozisyonlar için 2020 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için
KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları
için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
B- Aranan nitelikler/özel şartlar
1. Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan
nitelikler ve özel şartlar:
a) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Ataması yapılacak adaylardan ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde
Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Özel Güvenlik Görevlisi
Olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. [Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik
bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak; Nöroloji: Özel güvenlik
hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak; Göz: Görme
engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel
güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.]
2. Mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar:
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
3. Mütercim – Tercüman (İngilizce) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler
ve özel şartlar:
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B
düzeyinde(İngilizce) YDS puanı veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen başka
bir belgeye sahip olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
4. Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve
özel şartlar:
a) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı(Eski sürücü
belgesi olarak E sınıfı)sürücü belgesine sahip olmak.
b) SRC2 belgesine sahip olmak.
c) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
5. Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler
ve özel şartlar:
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
6. Teknisyen (İnşaat) (Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı) pozisyonunda istihdam
edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı,
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Doğal ve Yapay Taş
Kaplamacısı belgesine sahip olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
7. Teknisyen (İnşaat) (Seramik Karo Kaplamacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek
için aranan nitelikler ve özel şartlar:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı,
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Seramik Karo Kaplamacısı
belgesine sahip olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
8. Teknisyen (İnşaat) (Isı Yalıtımcısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan
nitelikler ve özel şartlar:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı,
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Isı Yalıtımcısı belgesine sahip
olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
9. Teknisyen (İnşaat) (İnşaat Boyacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan
nitelikler ve özel şartlar:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak
veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı,
Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı belgesine sahip
olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
10. Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Yer Döşemecisi) pozisyonunda istihdam
edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun
olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezunu
olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından
verilen Ahşap Yer Döşemecisi belgesine sahip olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
11. Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Mobilya İmalatçısı) pozisyonunda istihdam
edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun
olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezun olup,
İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen
Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesine sahip olmak.
b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak.
IV- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI
a. Başvuruların incelenmesi sonrasında, başvuru şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday belirlenecek, ilgisine göre uygulama veya sözlü sınava
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip aday olması halinde, bu adaylar da ilgisine
göre uygulama veya sözlü sınava çağrılacaktır.
b. Başvuru sonuçları ile uygulama veya sözlü sınava çağrılacaklar Başkanlığımız internet
sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ
yapılmayacaktır.
V- UYGULAMA SINAVI
a) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için araç kullanma ve mesleki bilgiyi ölçer nitelikte
uygulama sınavı yapılacaktır.
b) Teknisyen pozisyonları için mesleki uygulama ve mesleki bilgiyi ölçer nitelikte
uygulama sınavı yapılacaktır.
c) Uygulama sınav yeri, tarihi ve saati Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
d) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
e) Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
f) Uygulama sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer
kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
VI- SÖZLÜ SINAVI
a) Tüm pozisyonlar için sözlü sınavı yapılacaktır.
b) Sözlü sınav Ahlatlıbel Mahallesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, No:6 İncek
Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavının tarihi ve saati Başkanlığımız internet
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
c) Sözlü sınav konuları, sınav ilanında yer alan tüm pozisyonlar için; atama yapılacak
pozisyonun gerektirdiği Meslekî Bilgi 30; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15; Genel kültür 15;
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20; Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu
20 puan olarak belirlenmiş olup, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
d) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
VII- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Mütercim Tercüman pozisyonu için nihai başarı puanı; adayın KPSS puanının % 30’u,
YDS puanının %40’ı ve sözlü puanının %30’u esas alınarak hesaplanacaktır.
b) Destek Personeli (Şoför) ile Teknisyen pozisyonları için nihai başarı puanı; adayların
aldığı KPSS puanının %30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı puanının %35‘i esas
alınarak hesaplanacaktır.
c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli(Hizmetli) pozisyonları için
nihai başarı puanı: adayların aldığı KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si esas
alınarak hesaplanacaktır.
d) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı
kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir.
e) Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân
edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
VIII- ORTAK HUSUSLAR
a) Açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai sınav sonuçlarının ilanından itibaren
5 (beş) iş günü içinde Başkanlığımıza dilekçe ile şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX- GENEL HÜKÜMLER
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların
müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
b) Ataması yapılacak adayların, belirtilen tarihte istenilen belgeleri teslim etmek ve işe
başlamak üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
c) Belirtilen tarihte Başkanlığımıza evrak teslim etmeyen, sözleşme imzaladığı halde
sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar,
hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların
işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) Başkanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat
mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

XI- İLETİŞİM:
Tel: 0 312 836 01 21 – 0 312 836 04 16   

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yargıtay Başkanlığı 151 Personel Alımı Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*