Reklam

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 4 memur alınacaktır.

Reklam

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Belediyeye memur Alımı, Atama yoluyla 4 memur alımları, Yapılacaktır.  01.08.2022 ile 03.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında)

 

 

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, İçin Meslek Nitelikleri Nelerdir? 

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a. Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde
yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)
d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için; Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin https://www.altinova.bel.tr/
resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi.
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilebilir.)
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak)
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
i. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere, belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda
veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar
kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 01.08.2022 ile 03.08.2022 tarihleri
arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:24/A
Altınova/YALOVA adresindeki Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna
şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü
sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını
tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapabileceklerdir.
 Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Altınova Belediyesi’ne istenilen belgelerle
birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

Reklam

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a. Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları
için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 08.08.2022 tarihinde Belediyemiz www.altinova.bel.tr
adresinden ilan edilecektir,
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6. Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Memur alımı için Sözlü Sınav, Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav
yapılacak olup, 18.08.2022 tarihinde saat 09:00’da başlamak üzere Altınova Belediyesi Hizmet
Binasında belirtilen kadrolar için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Memur kadrosu için sözlü
sınav, Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Zabıta Memuru kadrosu için sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise
ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a)Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Sözlü Sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
yapılır.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARA İTİRAZ
Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı;
belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde www.altinova.bel.tr ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde www.altinova.bel.tr ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin
internet adresinden www.altinova.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde www.altinova.bel.tr
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI   

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Yalova Altınova Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*