Reklam

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 26 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Kamu üniversitesine 4/b DESTEK PERSONELİ ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular 01.12.2022- 15.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci
maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel
alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi
bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru
yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları
için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2022 KPSS
(B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”
hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden
01.12.2022- 15.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile
başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek
olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler
alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini
yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler
alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan
başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili
dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Reklam

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı  Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması
esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler,
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında
(https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl kazanan
adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son
adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer
Kapısı üzerinden ulaşabilecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak Üniversitesi resmi
internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Reklam

IV-İLETİŞİM:
Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr internet
adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Telefon: =tel:0276 221 22 05]0276 221 22 05

e-Posta: [email protected] 

Reklam

V- DİĞER HUSUSLAR:
Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma
naklen tayini mümkün değildir.

Uşak Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*