Reklam

Üniversiteye Hayvan Bakıcısı Alımı Duyuruldu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Hayvan Bakıcısı Personel Alımı Yapılacaktır

Reklam

Üniversiteye Hayvan Bakıcısı Alımı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hayvan Bakıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak  İŞKUR Üzerinden Başvurularını yapabilirsiniz. İŞKUR Üzerinden Nasıl Başvuru yapılır Haberimizde .

Üniversiteye Hayvan Bakıcısı Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir? 

Üniversiteye Hayvan Bakıcısı Alımı

-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

-Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

Reklam

-Başvurulan meslek için belirlenen; okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık/kalfalık belgesi, katılım belgesi/sertifikası vb. belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

 

Üniversiteye Hayvan Bakıcısı Alımı  MESLEĞE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER NELERDİR? 

 

-Otomatik süt sağım sistemi, buzağı bakımı, beslenmesi, doğum ve tedavi konusunda tecrübeli olmak,

-Büyükbaş hayvancılık konusunda; Sürü yönetim sistemleri programını kullanma ve veri işleme konusunda bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Dane yemlerin iklimlendirme ortamında çimlendirilerek, yeşil taze yem (hasıl) üretimi, ünitenin bakımı konusunda deneyimli ve tecrübe sahibi olmak.

-Hayvan yemlerinin miktarını tayin etmek, yem karma makinesinde yemlerini (rasyon) hazırlamak ve traktörle hayvanlara dağıtabilmek,

-Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek,

-Genel ahır-barınak temizliğini yapabilecek nitelikleri taşıyor olmak,

-Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş, küçükbaş, manda, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az birinde; hayvan bakıcısı, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak çalışmış olmak ve sigortalı olarak belgelendirebilmelidir.

-İşletme içerisindeki hayvansal (büyükbaş, küçükbaş, Manda, kanatlı hayvan, arıcılık yetiştiricilik birimleri, süt ve süt ürünleri üretimi) ve bitkisel üretim birimlerindeki faaliyetlerde, idarece verilen görevleri yapabilecek nitelikte olmak,

Reklam

-Pozisyona yönelik genel ve özel niteliklerde sayılı görev ve işlemlerin tamamını yerine getirebilecek beceri ve niteliklere haiz olmak.

Üniversiteye Hayvan Bakıcısı Alımı İçin Gereken  Kriterler Nelerdir?

-Yaş: 18-40 yaş arası olmak

Erkek Cinsiyet Yaş
Kadın 18- -40 (17.01.2004 – 13.01.1982 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18- -40 (17.01.2004 – 13.01.1982 tarihleri arasında doğan kişiler)

-Öğrenim Seviyesi: en az ilköğretim mezunu olmak,

-Tecrübe: Başvura da mesleki tecrübe aranacaktır.

-Meslekteki Tecrübe süresi: En az 6 ay.

-Askerlikle İlişiği Olmamak(Yaptı/Muaf/Tescilli)

 

-Başvuru için Gerekli Mesleki Belge veya Dokümanlar: İstenilen mesleğe uygun ve İşletmenin genel işleyiş prensiplerinin gereği Yetkili Kurum/Kuruluşlardan onaylı belgeleri, okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesini kapsar.

-Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş/ küçükbaş, manda, kanatlı hayvan, arıcılık yetiştiricilik birimleri, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az birinde; hayvan bakıcısı, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak en az 6 ay çalışmış olmak ve sigortalı olarak belgelendirebilmelidir.

-Üniversitemiz büyükbaş çiftliğinde Otomatik süt sağım sistemi kullanılmasından dolayı; ilgili sürü yönetim programı kullanma konusunda eğitim aldığını gösterir, Katılım sertifikasına sahip olmak,

-Dane yemlerin iklimlendirme ortamında çimlendirilerek, yeşil taze yem (hasıl) üretimi konusunda deneyimli olmalı ve bu konuda Kurs Bitirme Belgesi veya Katılım Sertifikasına sahip olmak, (Çiftliğimizde kurulu olan, günlük taze yeşil yem (hasıl) üretim sistemini çalıştırmak, gerekli bakımlarını yapmak çok önemli olduğundan bu konularda tecrübesi olanların belge veya sertifika sunmaları gerekmektedir).

-Okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi ve öğrenci olmamak.

-Sürücü Belgesi (en az B sınıfı ve 2 yıl tecrübe sahibi olunması),

-Evrak kontrolünde istenen belgeler htts:imdb.mehmetakif.edu.tr internet sitemizde ilan edilecektir. Katılımcılardan ilan edilen evraklar eksiksiz olarak istenecektir. Evrakları eksik olanlar Noter tarafından çekilecek kura listelerine dahil edilmeyeceklerdir.

-Sınav Bilgileri ve Puanlama Kriteri: İlana çıkılan meslek için başvuruda bulunanların istenilen kriterleri sağlayıp sağlamadıkları, Üniversitemiz tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından iki aşamalı olarak değerIendirilecektir.

Birinci aşamada: Noter tarafından çekilecek kuradan önce, İşkur tarafından idaremize verilen katılımcı listelerinden mesleğe uygun başvuruda bulunan adaylardan istenilen belgelerin kontrolü,

İkinci aşamada: Evrakları uygun bulunan adayların noter kurası ile belirlendikten sonra mülakatlarının yapılması şeklinde olacaktır.

-Talep edilen Belge ve Dokümanların istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolü için kurulan komisyonun kontrol süreci;

-Mesleğin gereği istenilen belgeler bu süreçte kontrol edilecek, eksik ya da teyidi mümkün olmayan (sözle var olduğu söylenen ama fiziki olarak komisyona sunulmayan) ve belgesi olmayanlar elenecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

-Evrak kontrol sürecinde puanlama yapılmayacaktır.

-Bu süreçte; evrakları uygun bulunan katılımcılardan oluşan listeler üzerinden, noter tarafından uygun sayıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen asil listede yer alan katılımcılar kurulan komisyonlar tarafından sözlü mülakata ve gerek görülmesi halinde uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

Puanlama,

-Otomatik süt sağım sistemine entegre, ilgili sürü yönetim programını kullanma, veri girme-alma, takibi ve yorumlanması, 30 puan üzerinden puanlanacaktır

-Çiftliğimizde kurulu olan, günlük taze yeşil yem (hasıl) üretim sistemini çalıştırmak (dane yemlerin ıslatılması, tepsilere yayılması, tablaların temizliği ve sistemin hijyeni, sıcaklı/nem ve sulama sistemlerinin ayarlanması ve takibi, vb. işlem süreçleri) puanlama 30 puan üzerinden puanlanacaktır,

-Süt sağımı ve Hijyeni konularında uygulama yaptırılacak ve puanlama 20 puan üzerinden puanlanacaktır (Otomatik süt sağım sisteminin çalıştırılması, temizliği ve günlük bakımı vb. konular)

-Büyükbaş hayvanların ve Buzağıların bakımı, beslenmesi, rasyon hazırlama genel bilgisi ve Pastörize mama hazırlama makinesi kullanımı, 15 puan üzerinden puanlanacaktır

-İş güvenliği ve sağlığı bilgisi 5 puan üzerinden puanlanacaktır.

Reklam

-Mülakatlar sonucunda yapılan puanlama neticesinde eşitlik sağlanması halinde öncelikle: Kamu yada Özel Sektörde otomatik süt sağım sistemine sahip büyükbaş hayvan tesisinde çalışanlar (belgelendirmeleri halinde), istenilen mesleğe uygun mesleki tecrübe ve deneyimi olanlar öncelikli sayılacaktır.

-Tüm bu süreçler, Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı adresindeki İstiklal Yerleşkemizde yürütülecektir.

-Tüm duyurular üniversitemiz web sayfası aracılığı ile yapılacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Hayvan Bakıcısı Nedir?  

Kamu 724 Olaraktan Sizin için Araştırdık.

Hayvan bakıcısı, genellikle hayvanat bahçelerinde görev alan ve hayvanların bakımından sorumlu olan meslek çalışanlarıdır. Üniversitelerin veterinerlik fakülteleri, hayvan bakıcılarının en çok çalıştıkları yerler arasında bulunuyor. Bununla birlikte hayvan bakıcıları, aynı zamanda evcil hayvan sahipleri tatilde veya işte iken hayvanlarının bakımından, gezdirilmesinden ve ihtiyaçlarının karşılanmasından mesul olan kişilerdir. Bu şekilde çalışan hayvan bakıcıları, evcil hayvan bakıcıları olarak adlandırılmaktadır.

Hayvan Bakıcısı Ne İş Yapar?

Hayvan bakıcılığı son yıllarda yaygınlaşan ve popüler olan mesleklerden biridir. Hayvan severler için oldukça eğlenceli bir meslek olan hayvan bakıcılığı, evinde evcil hayvan beslemek isteyen fakat işinden dolayı bunu yapabilme imkanına haiz olmayan kişilere yardımcı olurlar. Onların evcil hayvanlarının bakımını ve korunmasını üstlenir. Denek hayvanları üzerinde çalışan hayvan bakıcıları da vardır. Bu kişiler, ilaç üretimi yapan kurumlarda ya da araştırma yapılan üniversitelerde denek hayvanlarının bakımını yaparlar.

Hayvan Bakıcısı Nasıl Olunur?

Türkiye’de belirli dönemlerde KPSS sınavı ile üniversitelere veya hayvanat bahçelerine hayvan bakıcısı alınmaktadır. Bu belirtilen kadrolara atanabilmek için lise mezuniyetinin olması ve KPSS’den yeterli puanın alınması gerekiyor. Özel firmaların hayvan bakıcısı kadrolarında işe girmek için ise en az ilkokul mezunu olmak yeterlidir. Okuma yazma bilmek ise şarttır. Yurtdışında bu görevi almak için Zooloji, Biyoloji veya Veterinerlik bölümlerinde okuma şartı bulunmakta olup Türkiye’de özel bir kurumda hayvan bakıcılığı için Biyoloji veya Veterinerlik mezunu olmak önemli bir avantajdır.

İrtibat Bilgileri :
İdari ve Mali İşler Daire Başk.
:Telefon : 0248 213 11 00

4 hayvan bakıcısı alımı için Başvuru burdan bakabilirsiniz  https://imdb.mehmetakif.edu.tr/ 

 Başvuru İçin İŞKUR İş İlanı Aşağıdaki Linkten 4 kişilik Alım İçin Tıklayınız  https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006513825&isyeriTuru=Kamu

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak direk ulaşabilirsiniz. Bir diğer yol ise  İŞKUR kullanıcı bilgileriniz
veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR  sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. Açılan arama ekranından
yazının başında paylaşılan İş İlan Numarası’nı arama bölümünde İlan No alanına yazıp Ara butonuna tıkladığınızda
açık olan ilana başvuru yapabilirsiniz.

okul öncesi öğretmeni işkur

TÜM İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*