Reklam

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı

Trabzon Üniversitesine Yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı Duyuruldu.  Trabzon Üniversitesine  2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen pozisyonlara 4/B Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı Meslek Dalları Nedir? 

Mühendis Programcı, Tekniker, Teknisyen ,Kütüphaneci , Büro Personeli, Koruma ve
Güvenlik Görevlisi,  Destek Personeli, (Isıtma) (Temizlik Görevlisi) Alımları Açıklandı.

1- Mühendis  Alımı (Erkek/ Kadın)  

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel

Aranan Nitelikler

-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 60 (altmış) puan almış
olmak. Microsoft SQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme
işlemleri ile sunucu depolama ve sanallaştırma mimarilerinde 2
(iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- Programcı Alımı (Erkek/Kadın)

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Aranan Nitelikler 

-Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olup (Tercihen c# Asp.Net mvc
mimarisinde programlama dilini bildiğini/geliştirdiğini belgelemek)
İngilizce dilinde YÖK Başkanlığınca kabul edilen yabancı dil bilgisi
seviye tespit sınavından en az D seviyesi puan almış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak.

3-Tekniker  Alımı (Erkek/Kadın)    

Aranan Nitelikler 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar
Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar
Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak

4-Teknisyen (Erkek/Kadın)  

Aranan Nitelikler 

Ortaöğretim Kurumlarının Anadolu Teknik, Anadolu Meslek,
Teknik Liselerin Donanım veya Bilişim Teknolojileri bölümlerinin
birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak.

 

5- Kütüphaneci (Erkek/Kadın 

-Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik
lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak

6- Büro Personeli (Erkek/Kadın 

-Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans
programlarının birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak

Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programından mezun
olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak.

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak

7-Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/ Kadın )  

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

-Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma
Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya
Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden mezun olup
son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak. Nöbet
usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Son başvuru
tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 55 (ellibeş) puan almış
olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri
zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir)
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
-170 cm’den kısa olmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük,
topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
-Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın 

-Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma
Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya
Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinde mezun olup
son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak. Nöbet
usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Son başvuru
tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 55 (ellibeş) puan almış
olmak.

8- Destek Personeli (Isıtma) (Erkek /Kadın 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-MEB onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği ve katı yakıtlı kalorifer
ateşçiliği sertifikalarına (iki sertifikaya birden) sahip olmak. Son
başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış
olmak

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir
hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını
doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış
olmak.

Destek Personeli (Kadın) 

 Personel Alımı

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir
hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını
doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış  olmak.

 

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı İçin GENEL  ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan
nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut
hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile
eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS
(B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların
KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.
8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz
https://trabzon.edu.tr/ web adresi ile Personel Daire Başkanlığının [email protected] web adresinde ilan edilecektir

Reklam

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş)
gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem
yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile
çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış
işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde
fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı  İSTENEN BELGELER  

• 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
• Özgeçmiş
• Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Başvuru Formu
• Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
• Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden
alınacak onaylı belge)
• Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
• 2 adet güncel vesikalık fotoğraf
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
İlgililere ilanen duyurulur.

Üniversiteye 50 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvuru Takvimi Ne Zaman ? 

 Başvuru Tarihleri  31.01.2022-  14.02.2022   

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 18.02.2022

 

50 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*