Reklam

Üniversiteye 36 Sözleşmeli Personel Alımı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu. Detayalar İlgili Haberimizde.

Reklam

Üniversiteye 36 Sözleşmeli Personel Alımı Mardin Artuklu Üniversitesi  Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı için Aranan Şartlar Nelerdir?  

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.
1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

 

Üniversiteye 36 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için Şartlar Nelerdir?

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya
herhangi bir engeli olmamak.
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv
noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Üniversiteye 36 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için Şartlar Nelerdir?  

a. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak,
6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı,
ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar 

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
3. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup
atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek
zorundadır.
8. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce
sahip olmak.
9. Destek ile koruma ve güvenlik personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri dâhil)
ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
10.Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.
11.Destek personeli (temizlik), kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve
çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme,
çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir.
12.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
13.Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
14.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

Reklam

 

-Başvuru Yeri ve Şekli

Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi
adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen
belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00)
kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir
Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla
ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye 36 Sözleşmeli Personel Alımı İçin İstenilen Belgeler

1. Başvuru Talep Formu https://www.artuklu.edu.tr/  adresinden alınacaktır.
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (E- devlet üzerinden alınan
karekodlu belge kabul edilecektir).
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul
edilecektir.)
8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul
edilecektir.)
9. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik
hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve
benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan
istenecektir.)
11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte
resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak
imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare
kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe
istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
12. Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için).
13. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Reklam

Başvuru Değerlendirilmesi ve Sonuçlanması 

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin
https://www.artuklu.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

 

-Alınacak Personel Tablosu

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversiteye 36 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Açıklamalar 

1 Lisans mezunu olup MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
2 Lisans mezunu olup İstatistiksel Süreç Kontrol Eğitimi, Değişim ve Sürekli İyileştirme, Bireysel Gelişim ve
Kültürel Farkındalık Eğitimi ile Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
3 Muhasebe ön lisans mezunu olup Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve Muhasebe meslek elemanı olarak en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.
4 Lisans mezunu olup MEB onaylı Tıp Sekreterliği, MEB onaylı Kişisel Gelişim ve Eğitim, MEB onaylı Bilişim
Teknolojileri Usta Öğreticilik sertifikalarına sahip olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında AR-GE elemanı olarak
en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
5 Konaklama İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olup Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkin
ve Verimli Asistanlık Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve Danışma Görevlisi
sertifikalarına sahip olmak.
6 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup Madde Bağımlılığı Terapisi, Psikoloji Travma ve Yas Tedavisi, İşaret Dili
sertifikalarına sahip olmak ve alanında psikolog olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
7 Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kongre ve Toplantı
Organizasyonları Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve editörlük yapmış olmak.
8 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans mezunu olup Proje Yönetimi Yazılımı, Robotik kodlama, 3 Boyutlu
Yazı Teknolojisi, Bilgi Güvenliği ve İnternet Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
9 Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olup EBYS ve Arşivleme Eğitimi, HBYS Veri Tabanı ve Güvenliği,
PSB Client Security, Internet Security ve Safe Kurulumu sertifikalarına sahip olmak. Bilgi İşlem Destek Uzmanı
olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
10 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi, Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Kalite Mühendisliği Yöneticiliği Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve Çevre
Mühendisi ve Çevre Görevlisi alanlarında toplam da en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.
11 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Doğalgaz Dönüşümü Mühendislik Yeterlilik sertifikasına
sahip olmak ve doğalgaz alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahip olmak.
12 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Enerji Kimlik Uzmanlığı Belgesine sahip olmak ve alanında en az 1 (bir)
yıl tecrübeye sahip olmak.
13 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı ön lisans mezunu olup Grafik ve Animasyon ile Kalite
Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmak ve Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe
sahibi olmak.
14 Geleneksel El Sanatları programı ön lisans mezunu olup MEB onaylı El Sanatları Teknolojisi Ustalık Belgesi,
MEB onaylı Usta Öğreticilik Belgesi, MEB onaylı Girişimcilik ve MEB onaylı Takı Yapımı sertifikalarına sahip
olmak.
15 Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olup Bilişim Teknolojilerinde İş Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB onaylı Veri Analizi ve Raporlama
Uzmanlığı ile Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
16 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup MEB onaylı Gıda ve Su Ürünleri Hijyen sertifikasına sahip olmak.
17 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
18 Ön lisans mezunu olup MEB onaylı Gıda ve Su Ürünleri Hijyen sertifikasına sahip olmak. Garson (servis
elemanı) alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.
19 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup Hijyen Eğitimi ve MEB onaylı Halkla İlişkiler ve Organizasyon
İlişkileri sertifikalarına sahip olmak.
20 Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı mezunu olup MEB onaylı Otomotiv Mekanikerliği
Ustalık, MEB onaylı Usta Öğreticilik ve Ulusal Mesleki Yeterlik Belgelerine sahip olmak.
21 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı mezunu olmak veya sıhhi tesisat ve
iklimlendirme alanında ustalık belgesine sahip olmak. Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği veya Katı ve Sıvı
Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği belgesine sahip olmak.
22 Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun veya ortaöğretim mezunu olup İnşaat
Kalfalık/Ustalık belgesine sahip olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

23 Ortaöğretim mezunu olup D Sınıfı Sürücü Belgesine, SRC 2, SRC 4, Psikoteknik ve Otomotiv Gövdeciliği
Ustalık Belgelerine sahip olmak.
24 Ortaöğretim Kurumlarından mezun olup B Sınıfı Sürücü Belgesine, Psikoteknik Belgesine, Lojistik Yönetimi
Geliştirme Uyum Eğitimi, Şehir İçi Toplu Ulaşım/Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İş
Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitim sertifikalarına sahip olmak.
25 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl bahçıvanlık
tecrübesine sahip olmak.
26 Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve
Koruma ön lisans programından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu olmak kaydıyla Özel Güvenlik
sertifikasına sahip olmak.
27 Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve
Koruma ön lisans programından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu olmak kaydıyla Özel Güvenlik
sertifikasına sahip olmak.
28 Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik, İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkili İletişim
Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon sertifikalarına ve B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Koruma ve
güvenlik alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
29 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, İletişim Yöntem ve Teknikleri,
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak. Koruma ve güvenlik alanında en az 1 (bir) yıl
çalışmış olmak.

36 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*