Üniversitesi Rektörlüğüne 80 Sözleşmeli Personel Alımı

Sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 80 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı Duyurdu.  

Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve
ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS
puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

80 Sözleşmeli Personel Meslek Dalları:  

sağlıkçı hemşire

#  :45 KİŞİ
#Laborant: 2 KİŞİ
#Sağlık Teknikeri: 8 KİŞİ
#Anestezi: 5 KİŞİ
#Diğer Sağlık Personeli: 8 KİŞİ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Erkek) 2 KİŞİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 8 KİŞİ

ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

# Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
#Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
#Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak.)
# Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Aranan şartlar:

güvenlik görevlisi

#Koruma ve Güvenlik Görevlisi” kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi
itibariyle (30.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması
gerekmektedir. Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda
çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
#Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi
poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani
hali bulunmamak.

Destek Personeli Aranan şartlar:  

temizlik

# Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak.
-2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

#“Destek Personeli” Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık
alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda
çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:  

https://www.omu.edu.tr/tr/icerik/duyuru/universitemiz-bunyesinde-istihdam-edilmek-uzere-80-sozlesmeli-personel-alinacaktir

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde;
#Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
# Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
# Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
# Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
#Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
# 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilme
yecektir ) .

80 PERSONEL ALIMI: KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

GÖRÜŞLERİNİZİ VE FİKİRLERİNİZİ BİZLERE YORUM OLARAK YAZABİLİRSİNİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.