Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Olacağı İlan Üzerinden Açıklanmıştır. Detaylar Yazdığımız İlgili Haberde.

Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Yapılacaktır.  Kamuya  Memur alımı Yapılacağı Duyuruldu. Adaylar, 28.11.2022-27.12.2022 tarihleri arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 23 (yirmi üç) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 8 (sekiz) Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak olup alım yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dalı, kadro sayısı, sınava girebilecek kişi sayısı, KPSS puan türü, KPSS puanı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı,

1-) Denizcilik Uzman Yardımcısı, Hakkında Nitelikler

 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans
  programından mezun olmak.
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  lisans programından mezun olmak.
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans
  programından mezun olmak.
 • KPSS P3 En az 80 Puan
 • En az 70 Puan (C seviyesi) İngilizce

2-) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı, Hakkında Nitelikler

 • Hukuk lisans programından mezun olmak.
 • İstatistik lisans programından mezun olmak.
 • Yazılım Mühendisliği lisans programından
  mezun olmak.
 • Ekonomi veya İktisat lisans programlarının
  birinden mezun olmak.
 • Mütercim ve Tercümanlık lisans programından
  mezun olmak.
 • Mütercim ve Tercümanlık veya İspanyol dili ve
  edebiyatı lisans programlarından mezun olmak.
 • KPSS P4, KPSS P12, KPSS P3
 • En az 70 Puan (C seviyesi) İngilizce
 • En az 90 Puan (A seviyesi) İngilizce
 • En az 90 Puan (A seviyesi) Fransızca
 • En az 90 Puan (A seviyesi) Rusça
 • En az 90 Puan (A seviyesi) Arapça
 • En az 90 Puan (A seviyesi) İspanyolca

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,
3) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puan almış olmak,
4)Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak
üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka belgeye sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),
5) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Sınavın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Adaylar, 28.11.2022-27.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
3) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi
üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet
belgeleri ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme
yüklemeleri gerekmektedir.
4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan
adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
5) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür
şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
6) Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan
ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
7) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru
aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, 2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana
sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava
çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden
(http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, bilgilerini Kariyer Kapısı
platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAV YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Sözlü sınav, 2023 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA
adresinde yapılacak olup adaylar;
1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, konularından sözlü sınava alınacaktır.

Reklam

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
2) Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.
3) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır.
4) Sözlü sınavda başarılı olanlar arasından giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday Sınav Komisyonu tarafından belirlenecektir.
5) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Sözlü sınav sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylara ait liste Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden
(http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
6) Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

DİĞER HUSUSLAR

1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Bakanlığımız, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv
Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.
3) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca
geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
4) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı, Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı İle Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM

Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Telefon : 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198-3199

Reklam
Reklam

 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*