Reklam

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerine 34 personel Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı , Türkiye Yazma Eserler Kurumuna  20 Korumave Güvenlik Görevlisi, 14 Destek Personeli olmak üzere toplam 34 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-/26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 20 Koruma
ve Güvenlik Görevlisi, 14 Destek Personeli olmak üzere toplam 34 sözleşmeli personel alımı
yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel
şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ
PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR
A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı Bu pozisyonda 20 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7-Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin
boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar  

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

B- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ)
TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı Temizlik personeli pozisyonunda 12 sözleşmeli personel alınacaktır
Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Reklam

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar 

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı

C- DESTEK PERSONELİ (TEKNİSYEN)
TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı Teknisyen personeli pozisyonunda 2 sözleşmeli personel alınacaktır
Teknisyen personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi
Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun olmak

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Teknisyenlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 

1. TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı  Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-/26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, nitelik
(öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1.  TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden
itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın https://www.yek.gov.tr internet adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi
üzerinden görüntülenebilecektir.
2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon
olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon
sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma
esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Başkanlığımızın internet
sitesinde ilan edilecektir.

Reklam

5. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
1. TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı Atamaya hak kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri,
Başkanlığımızca yapılacaktır.
2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama
ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
6. YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı Başvuru sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

7. DİĞER HUSUSLAR
1. TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra
ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.
İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır.
4. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
5. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri
İllere yapılacaktır.
İlanen duyurulur.  

TYEK Teknisyen Güvenlik Temizlik personeli Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*