Reklam

Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatın 24 Restoratör Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı, Restoratör, bilimsel teknik ile estetik bakış açısını birleştirerek tarihi ve kültürel varlıkları koruma görevini yerine getirmekle sorumludur. Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır,

 

Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı 

 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile
Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2022 yılı KPSS
(B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 24 adet Restoratör unvanlı  sözleşmeli pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GIRIS SINAVI BASVURU SARTLARI
a) Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar
aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; KPSSP3, puan türünden asgari 50 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının dört katı aday arasına girmek. (Puan
sıralamasında en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)
9. Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve
onarım, kültür varlıklarını koruma ve onarım, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu ya
da Geleneksel Türk Sanatları lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden
mezun olmak ya da üniversitelerin koruma ve onarım programları ile restorasyon ve
konservasyon konularında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 

1.Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2.Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
– Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3.Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır,
4.Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
5.Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
6. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak
gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak
gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği
veya mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
8. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik
olarak gelmektedir.
9. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru
sırasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
11. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar, başvurdukları pozisyon için aranan 2022 yılı
KPSS (B) grubu KPSSP3, puan türleri esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan
başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı
kadar aday, giriş Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan
adaylara ait listeler Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr),
Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
2. Başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş
sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
3. Giriş Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile sınav günü, saati ve yeri Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr) internet
sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar
tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
4. Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı ehliyet veya süresi geçerli
pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde de
bulunamayacaklardır.

Reklam
Reklam

Ç) GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE KONULARI
1. Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih/
İstanbul ) adresinde mesleki uygulama tabi tutulacaklardır.
2. Mesleki Uygulama Sınavında adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından;
 Yöntem ve teknik
 Belgeleme, tespit ve tanımlama
 Uygulama ve yaklaşım
konularından olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
3.Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav
puanı tespit edilir.
4.Mesleki uygulama sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

D) GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1.  Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Mesleki uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az (70) puan almak gerekir.
Başarı sıralaması, sıralama itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş
sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSSP3 puanı
yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına
göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki
sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
2. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan giriş sınavı başarı listeleri Başkanlığımızca
belirlenecek tarihte Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve
(www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
3. Giriş sınavından en az (70) puan almış olmak, giriş sınav sonuçlarına göre asil ve yedek
aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4. Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Başkanlığımıza
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak
veya elektronik ortamda bildirilir.

E) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
1.Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı  Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca
yapılacaktır.
2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama
ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

F) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

G) DİĞER HUSUSLAR
1-Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu
arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını
taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri
iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır.
4-İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
İlanen duyurulur.  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 24 Restoratör Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*