Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı

2020 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonuna 50 (elli) Sözleşmeli Personel (Anketör) alınacaktır.

Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı,  50  Sözleşmeli Personel (Anketör) Alımı ilanı Duyuruldu

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yurt dışındaki
üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans bölümlerinin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak,
c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan
türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en
yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı
aday arasına girmek.

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, ÖZEL ŞARTLAR 

a) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış
olmak, (01.01.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)
b) Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumundan Anketörlük belgesi almış olmak.

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi https://www.tuik.gov.tr/
adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra aşağıda
belirtilen diğer belgelerle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi
Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya
son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz
edenlerin ya da imzasız İş Talep Formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Başvurular 01/06/2022 tarihinde başlayıp, 10/06/2022 tarihi mesai bitiminde
(18:00) sona erecektir.
 Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul
edilmektedir.)
 KPSS Sonuç Belgesi, (Alınan sonuç belgesinde, sonuç belgesi kontrol kodu
bulunmalıdır.)
 Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya fotokopisi, (barkodlu e-devlet
çıktısı kabul edilecektir.)
 1 adet vesikalık fotoğraf, (İş Talep Formuna eklenecektir.)
 TC Kimlik numarası beyanı, (Nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-devlet üzerinden
barkodlu alınmış nüfus kayıt örneği kabul edilecektir.)
 Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu sağlık
raporuyla belgelemek. (Söz konusu rapor atama esnasında talep edilecektir.)

I. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE
SÖZLÜ SINAV
Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda; KPSS (B grubu) KPSS P3 puanı esas alınarak en
yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle yapılacak sıralama neticesinde, her birim için
ayrı ayrı olmak üzere alınacak sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, sözlü
sınava girmeye hak kazanacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumumuz internet
sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
IV. Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
Konularında değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavdan en az
70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon
sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon
sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
V. Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, SINAV SONUÇLARININ İLANI
Başarılı olan adayların listesi Kurumumuz internet sitesi https://www.tuik.gov.tr/ adresinde
ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

VI. Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA
a) Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)
b) Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen
süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
VII. Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, AÇIKLAMALAR
1) Adaylar ilan edilen birimlerden sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden
fazla birim için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi
yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde
fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak
kazansalar bile atamaları yapılmaz. Adayların, bir yıllık bekleme süresini
doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış
onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

Reklam

VIII. Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru ve sınavla ilgili her türlü konular için
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi
No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya /ANKARA
+90 312 4547312
+90 312 4547305
+90 312 4547306
+90 312 4547336
Kamuoyuna duyurulur.  

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*