Reklam

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 200 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı, Duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğüne 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 200 sözleşmeli personel alınacaktır.

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı,  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İlanında belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi, ile 89
destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel
alınacaktır.

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

I. Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.
3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

1- Koruma ve Güvenlik Personeli Alımı için Şartları Nelerdir?

1.Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı, Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi
dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri
gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya
Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka
yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.)
4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
5. Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı, Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm’den, Kadın Koruma ve Güvenlik
Görevlisinin boyunun ise 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
6. Gece ve gündüz iç-dış mekânda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya
engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- Destek Personeli Aşçı Alımı, İçin Şartları Nelerdir?

1. Lise ve dengi okulların aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak.
2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3. En az 3 yıl deneyime sahip olmak. (Bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK hizmet
dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.)

Reklam

3- Temizlik Görevlisi Alımı, İçin Şartları Nelerdir?

1.Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı,  Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
III. Ortak Hükümler
1. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini
tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.
2. Adayların tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olması gerekmektedir.
Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili kurumlardan Kurumumuz
tarafından kontrol edilecektir.
3. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
4. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
5. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Atanmaya hak kazanan
adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)
6. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine
bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. İlan edilen her pozisyon için, pozisyondaki kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Yerleşen adaylardan göreve başlamadan önce istenecek belgelerin Kurumumuz internet
adresinde yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve yerleştirme sonuçlarının
açıklandığı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek
adaylardan atama yapılabilecektir.
8. Bu ilan çerçevesinde ataması yapılan adaylar, atandıkları birimlerde görevlendirilecektir.
9. İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
10. 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında
atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde
bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi
için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı, Başvuru Yeri, Zamanı ve Şekli 

1. Başvurular elektronik ortamda 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.
3. Adaylar sadece bir unvanda 3 birim tercihi yapabilecek olup birden fazla unvana yapılan
başvurular geçersiz sayılacaktır. (Birim: Ankara Merkez, İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri )
4. Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks,
şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
5. Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu
hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların silahlı veya silahsız
özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7. Aşçı pozisyonuna müracaat edecek adayların, aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun
olduklarına dair lise ve dengi okul diplomalarını kariyer kapısına yüklemeleri gerekmektedir.
V. Başvuruların Değerlendirilmesi, Nihai Sonuçların İlanı ve Yerleştirme İşlemi
1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi,
tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate
alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan
sıralaması esas alınmak suretiyle asil ve pozisyon sayısı kadar yedek olarak belirlenecektir.
2. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı
olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3. Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS
puanı esas alınarak tercihlerine göre tek bir pozisyon için asil veya yedek olarak belirlenecek
olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha
sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak
yerleştirme işlemleri de Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup
ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden
öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim
edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup
ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan
duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen
adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
6. Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde atandığı birimde
sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.
VI. İletişim:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
Telefon: 0312 216 39 13 E-posta: [email protected] 

Başvurular elektronik ortamda 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Türkiye İş Kurumuna Sözleşmeli Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*