Reklam

TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır.

Reklam

TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı Uzman Yardımcısı ve İdari Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 – 4 Aralık 2022 tarihleri arasındadır. 

TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı

Reklam

 SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş)
Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır.
Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci
maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon
Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam
edilecektir.
II SINAVA KATILMA KOŞULLARI
A. Genel Şartlar:
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan
genel şartları taşımak,
B. Özel Şartlar:
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı pozisyonu için;
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1)
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2021 veya 2022 yıllarına ait Kamu
Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az
70 ve üzeri puan almış olmak.
İdari Personel Pozisyonu için;
a) En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2)
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan
almış olmak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan Tablo-1 ve Tablo2’de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre
sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına
katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en
son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar
itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının
açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre
gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna
aittir.

III BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 – 4 Aralık 2022 tarihleri arasındadır.

 BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.
Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler
ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı
veya onaylı örneği,
b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen
öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet
bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı
eşdeğerlik belgesi,
c) Yazılı özgeçmiş.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış
olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilir.

 GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ
TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup,
sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 9 Aralık 2022
tarihinde Kuruma ait https://www.turkak.org.tr/duyurular/akreditasyon-uzman-yardimciligi-ve-idari-personel-giris-sinavi-duyurusu-2022.html  adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip
edebilecektir.
Sözlü Giriş sınavı 19 Aralık 2022 – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Kurumun “Mustafa
Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.
Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI
Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş
pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki
tablolarda gösterilmiştir

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

VII AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI,
PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı Giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki
fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri
için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun
dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş
sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav
notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı
duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir.
VIII İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI KONULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,
b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
f) Genel yetenek ve genel kültürü,
g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki
fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, diğer bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı
puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle
belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınav sonuçları
açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda
KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek
adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon
sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit
edilecektir.
IX AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL GİRİŞ
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun,
www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir.
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu
İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak
kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların
atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz
olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde
gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması
yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
X İTİRAZ
Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin
“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir.
İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.
XI BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından
(http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri
Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 0 312 410 83 13
XII DİĞER HUSUSLAR
İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav
başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise
iptal edilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı
olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15
(on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir
bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve
başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış
olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle
göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden
vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının
anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek aday atanmaya hak
kazanacaktır. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak
atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

TÜRKAK Uzman Yardımcısı İdari Personel Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*