Reklam

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı

Muvazzaf Subay Aday Adayı Temini 2021 Dış Kaynaktan Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Başvuru Kılavuzunu Yayınladı!

Reklam

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı

Başvuruya Girecek Adayların Dikkatine! 

TSK Askeri Personel Alımı İçin

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
2. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
yapılacaktır.
3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı
tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri
eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan
doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme
ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık,
eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde
düzenlemesi faydalı olacaktır.

6. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için
geçerlidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına
Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfı muvazzaf subay
adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye
yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile sözleşmeli/muvazzaf subaylığa ilişkin genel
bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda
sözleşmeli/muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak
başvuruda bulunabilirsiniz.

Reklam

b. Sözleşmeli Subay, 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanun; Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli
fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan
kadın veya erkek adaylardan istihdam edilen subaylardır.

c. Sözleşmeli/muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini
müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel
Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine tabi tutulacaktır. Eğitimi
başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa
gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında
uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük ve Mali Haklar:

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri ile 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanun kapsamında belirtilen şartlar uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargâh ve
kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay aday adayları “Subay Temel
Askerlik ve Subaylık Anlayışı/Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları
Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(II) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında;
sözleşmeli/muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı
TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(d) Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSB Konut Yönergesi
esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) Malî Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar
ve 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun
kapsamında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu Kanun’un subaylara tanıdığı bütün haklardan faydalanırlar.
(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler.

d. Diğer Hususlar:

(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk
vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.

(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının
siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her
türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı
yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi
partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini
bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren
disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları
talep edilecek,

(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği
Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay,
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit
edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke
uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek,
konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli
işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan
ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli
yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C.
vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün
uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2.BAŞVURU:

a. Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf
Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi
Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de belirtilen kaynak
okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel
temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek
adaylardan 01.01.2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha
sonraki doğumlular),

(2) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (Tıp Fakültesi mezunları dahil) için 32
yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

Reklam

(3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),

(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar,
başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’
butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine
tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan
‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini
sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.)

(5) Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf
Subay aday adaylarından KPSS puanı istenmeyecek, söz konusu sınıflara müracaat edecek
adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar
değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB
Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu
sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu
maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi
tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı
yapılacaktır.

(6) Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliği sınıfı muvazzaf subaylığa yalnızca atletizm,
triatlon ve kick boks/muay tai branşlarındaki milli sporculardan (erkek adaylar sadece atletizm ve
triatlon; kadın adaylar sadece triatlon ve kick boks/muay tai branşlarına başvurabilecek, erkek adaylar
kick boks/muay tai, kadın adaylar ise atletizm branşlarına başvuramayacaktır);

(a) Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile
Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk beş dereceye girenler (ilgili
federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,

(b) Bu spor dallarının Dünya veya Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askeri
Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk beş dereceye girenler (ilgili
federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,

(c) Bu bendin (a) ve (b) küçük bentlerinde belirtilen yarışmalarda en az beş kez
ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar (ilgili federasyondan alınacak ve
katıldıkları en az beş yarışma durumunu gösterir millilik belgesini/belgelerini sisteme
yükleyecek veya başvuru anına kadar e-devlet sistemine yüklenmesini sağlayacaktır) başvuruda
bulunabilecektir.

(ç) Adaylar söz konusu belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak
sisteme yükleyecektir. Söz konusu belge/belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.

(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,

(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(10)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler
başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1)Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı için Genel Başvuru Şartları:

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay
Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci
maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece
feshedilmemiş olmak,

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.

(VII) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

(VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile
yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii
mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer
yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe
aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya
kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler
nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına
ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(XI) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(XII) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XIII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(XIV) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

(XV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(XVI) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(XVII)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş
veya görmüyor olmak,

(XVIII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(XIX) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

(XX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,

(XXI) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli
Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf
subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî
Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve
Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

(c) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile
anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları
için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla
ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve
ilişikleri kesilir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı İçin Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm aday adayları, 11 Kasım 2016 tarihli ve
29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca
belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk
edilecektir. Bu kapsamda adaylardan “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;

(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç
30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen
sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen
adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre
içerisinde ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

(III)Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve
posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı için Özel Şartlar:

(a) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” ve Bakanlıkça belirlenen
boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)

(b) TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(c) MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,

(ç) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve
yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-4’de bulunan “Sözleşmeli/Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini
almış olmak,

(d) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO5’de bulunan “Sözleşmeli/Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(g) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa Layıktır” nitelik
belgesi almak,

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alım için Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Aday adayları ön başvurularını 07 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.

Reklam

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile
başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan
sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir
kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak
kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası
kullanılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden
güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak,
müracaat tarihinin sona ermesinden sonra oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB
Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

(4)Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı için Adaylar

(a) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih önceliğine göre sıralı
(öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylardan Özel Nitelikli Beden Eğitimi
Öğretmenliğine başvuran adaylar başarı sıraları, tercih önceliği ve kurum ihtiyacı dikkate alınarak
sınıflandırmaya tabi tutulacak, adayın hangi kuvvet komutanlığına kayıt yaptıracağı aday tercihi,
kontenjanların dolma durumu ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek ve aday sadece kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecektir.
Herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt hakkı tanınan adayın diğer kuvvet komutanlıkları
adaylıkları sonlandırılacaktır.
(c) Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayları başarı sırası, tercih önceliğine göre tercih
ettiği tüm kuvvet komutanlıkları için sınıflandırılacak, iki veya daha fazla kuvvet komutanlığında
kayıt hakkı kazanan aday istediği kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecek, herhangi bir kuvvet
komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer kuvvet komutanlıkları için adaylıkları sonlandırılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 KASIM 2021 (07.11.2021) Saat (23:59) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Alımı İçin

-İletişim Numaraları ve E-Posta:

Telefon : (0312) 562 05 43
Belgegeçer (Fax) : (0312) 319 43 67
E-posta : [email protected]  

İnternet Adresi : https://personeltemin.msb.gov.tr

veya Sınav Yerleri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Mamak/Ankara

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. 

 

Askeri Personel Alımlarını Bizden Takip Edebilirsiniz.

Uzman Çavuş Nasıl Olunur Şartları Nelerdir, Gelişmelerden Haberdar Olmak İçin https://www.tsk.tr/ veya https://www.kamu724.com/askeri-personel/

Polis Nasıl Olunur

Astsubay Nasıl Olunur

Uzman Çavuş Nasıl Olunur

Sözleşmeli Er Nasıl Olunur 

SAT Komandosu Nasıl Olunur

JÖH NASIL OLUNUR

JÖAK NASIL OLUNUR 

PÖH NASIL OLUNUR

BORDO BERELİ NASIL OLUNUR 

PMYO Nedir Girmek İçin Şartlar Nelerdir

Bedelli Askerlik Kaç TL Oldu ?

Askeri Rütbeler Nelerdir ?

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*