Reklam

Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır.

Reklam

Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 16 Eylül 2022 – 2 Ekim 2022  

Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı

 

I – GENEL BİLGİLER
Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli
(hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon
Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Reklam

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI ve KONTENJANLAR
Genel koşullar:
Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde
sayılan genel şartları taşımak.
Özel Koşullar
a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş
Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 60 ve üzerinde puan almış olmak.
c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana
göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde
eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ 

Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 16 Eylül 2022 – 2 Ekim 2022 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/”
adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda
iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,

Reklam

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte
tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
onaylı eşdeğerlik belgesi,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

c) Yazılı özgeçmiş.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday
sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını
taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

V -SÖZLÜ GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi
ve sınav takvimi 5 Ekim 2022 tarihinde Kuruma ait https://www.turkak.org.tr/ adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.
Sözlü Giriş sınavı 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik
belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI -SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI
Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı Sözlü giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,
b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
f) Genel yetenek ve genel kültürü,
g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmibeş) puan, (b) bendi için 25
(yirmibeş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun
dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII – GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin
100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının
%50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak,
sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon
sayısı kadar aday asil olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği
durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine
göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla,
giriş sınavı duyurusunda ilan edilen atama yapılacak pozisyon sayısını geçmemek üzere ilan edilen yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen

durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep
hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan
aday atanacaktır.
Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı
bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VIII – İTİRAZ
Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren
7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

Reklam

IX – BİLGİ ALMA
Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon
Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numarası : (0 312) 410 83 13 

X – DİĞER HUSUSLAR
Türk Akreditasyon Kurumuna Destek Personeli Alımı Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde
belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak
başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin, sınav başvurusu ve/veya
atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanların sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavı sonucuna göre atamaları yapılıp Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama
yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir
belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle
tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1(bir) ayı
aşamaz.
Kamuoyuna duyurulur. 

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*