Reklam

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Yapılacaktır.

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
doğrultusunda, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü
sınav yapılmaksızın aşağıda dağılımı gösterilen şekilde 2 (iki) Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ile 17 (on yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) toplam 19 (on dokuz) Sözleşmeli
Personel alınacaktır.

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Alınacak Meslekler Hakkında Nitelikler

  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi),
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi),

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

I. BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a) TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
c) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSS P93 ve
ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının,
başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
d) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını
doldurmamış olmak, (01.01.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar
başvurabilecektir.)
e) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak,
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor
olmak,
g) Başvuracak adayların durumunun; “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P93 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması
sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip
olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri
gerçekleştirilmeyecektir.
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak,
e) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
f) TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan
tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde
belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda
belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
1. TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek
nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3. TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil
edebilecek işitme kaybı olmamak,
5. TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.
g) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla
veya az olmamak, (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten
fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

a) TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,
c) TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
d) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Adaylar başvurularını, 03/08/2022 -12/08/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
“Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer
Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks,
şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
İstenilen belgeler;
 Diploma veya mezuniyet belgesi, (E-devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.)
TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, KPSS sonuç belgesi, (E-devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.)
 Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınan
barkodlu belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların, geçerlilik
süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (silahsız), (Söz konusu belgenin
arkalı ve önlü olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek
taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski
kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi. (Söz konusu belgenin sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme
işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri
dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, birim bazında
ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı
olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Adayların yerleştirme sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamaları
için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz internet sitesi
www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan
duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen
adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek
listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.
Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek
olup, asıl ve yedek adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

Reklam

IV. AÇIKLAMALAR

1) Adaylar ilan edilen birim ve pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat
edebilecektir. Birden fazla birim ve pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek
olup, başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi
yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
3) Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)

V. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru ile ilgili her türlü konular için
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Necati bey Caddesi
No: 114 06420
Çankaya /ANKARA
+90 312 4547369
+90 312 4547334
+90 312 4547305
+90 312 4547306
+90 312 4547336

TUİK KPSS 60 Puanla Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*