Reklam

TSK Muvazzaf Subay Alımı

Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Subay Alımı Yapacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

TSK Muvazzaf Subay Alımı, Yapılacaktır.

TSK Muvazzaf Subay Alımı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ? 

TSK Muvazzaf Subay Alımı

ADAYLARIN DİKKATİNE !

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
2. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
yapılacaktır.
3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı
tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri
eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan
doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme
ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık,
eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde
düzenlemesi faydalı olacaktır.
6. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için
geçerlidir.

1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına
(yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru
yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile
muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan
kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın
veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
c. Muvazzaf subay aday adaylarından, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri
Yönetmeliğinde belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve
yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı
Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen”
rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek, SUTASAK eğitiminin herhangi bir
aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir. Bu
kapsamda, K.K.K. Piyade (Komando) branşına başvuran adaylar için “temine esas öncelikli
şart komando temel eğitiminde başarılı olmak”tır. Tefrik edilecekleri komando temel
eğitiminde başarılı olamayan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir.
Sınıfı ile ilgili kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara
atanarak göreve başlayacaklardır.
ç. Özlük ve Mali Haklar
(1) Özlük Hakları:
(a) Rütbe Bekleme Süreleri:
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
(b) Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara
atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(c) Sağlık:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
hükümleri uygulanır.
(ç) İzin İşlemleri:
(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık
Anlayışı/Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine
tabidirler.
-6-
(II) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında;
muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(d) Konuttan Faydalanma:
Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSB Konut Yönergesi
esaslarına uygun şekilde istifade ederler.
(2) Malî Hakları:
(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar
hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
İlişkileri:
(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan faydalanırlar.
(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler.
d. Diğer Hususlar:
(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını
kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.
(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının
siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her
türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı
yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi
partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini
bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren
disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri kuvvet
komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları
talep edilecek,
(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği
Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay,
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit
edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke
uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek,
konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli
işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan
ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli
yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Subaylığa naspedildiği halde sahip olduğu yabancı
ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda
ifade edilen yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında
personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve
erkek adaylardan;
(1) 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2021 veya 2022 yılları Kamu
Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava
katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul
edilmeyecektir)
(5) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) İngilizce ve Almanca Öğretmenlikleri kadrolarına
müracaat edecek adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından
yapılan son iki yıl içerisindeki (2021-2022) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 75 not
almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna
denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu
belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(6) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave
olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği
Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise
evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],
(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) Mühendis kontenjanlarına müracaat edecek
adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak ingilizce yabancı dil sınavından en az 60
olanlar, (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları
-8-
Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna
denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu
belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(8) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) mühendis ve öğretmen kontenjanlarına [(Eğitim
Bilimleri (Eğitim Uzmanı) (YÜKSEK LİSANS) ve İlahiyat sınıfı öğretmenler hariç] müracaat edecek
adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar
başvurabilecektir.(Mezun oldukları lisans dallarından yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan
adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması şartı aranmayacaktır.) (Adayların
mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir),
(9) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek
adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM tarafından son iki yıl
içerisinde (2021-2022) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/E-YDS) (25.02.2016 tarihli
ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen
yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul
edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi
ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.] en az 50 puanı olanlardan KPSS P3 puanı
yüksek olandan başlamak üzere kontenjanın 10 katı olarak belirlenen çağrı listesine dahil edilecek,
yabancı dil notu olan yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu
olmayan ve en yüksek KPSS P3 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada
geçerli yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca
asgari A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 50 ve
üzeri puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan
adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.
(10)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,
(11)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
(12)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,
(13)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.
(14) Tablo (1-3)’deki Öğretmen sınıfı İlahiyat branşı için yabancı dil şartı aranmayacaktır.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi
ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek
Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde
düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş
veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile
yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri_tabii
mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak
[kontenjanlar Tablo (1-3)’ün ilgili satırında (erkek+kadın veya “ortak (kadın veya erkek
olabilir)” kontenjan sayıları şeklinde) belirtilmiş olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde
kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir],
(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(XVI)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş
veya görmüyor olmak,
(XVII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,
(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,
(b) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile
anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi (bir yıllık deneme süresi
içerisinde olmak şartıyla) sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu
kapsamda adaylardan;
(I) Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.
(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç
45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık
raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, haklarında hatalı rapor düzenlenen
adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre
içerisinde ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,
(III)Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta
kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır.

(3) Özel Şartlar:

(a) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” gösterilen ve
Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram
TABLO-4’dedir.)
(b) TABLO-5’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
(c) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve
yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(ç) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO7’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(d) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç disiplin amirinden TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Subaylığa Layıktır” kararlı nitelik
belgesi almak,

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 13 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile
başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan
sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme
işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır.
Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden
güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak,
müracaat tarihinin sona ermesinden sonra, yalnızca oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için
Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.
(4) Adaylar;
(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun kuvvet ve sınıf/branşı sıralı
(öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Kuvvet komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara
yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı
olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için kuvvet
komutanlığı içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,
(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylar, tercih ettiği tüm
kuvvet/sınıf/branşlarda sınıflandırmaya tabi tutulacak, her aday kayıt hakkı kazandığı kuvvet
komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecek,
(5) Aday, mezun olduğu kaynak okul programına uygun olmayan tercih yapamayacak olup,
adayın tercih sayısı hakkı bitirdiği kaynak okul programına uygun tercih edebildiği sınıf/branş sayısı
kadar olacaktır.
(6) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri muharip veya yardımcı sınıflar için
farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması adayın lehine olacaktır. (Örneğin
sadece yardımcı sınıflar için subay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için
yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra
değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.
(7) Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında
(Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara
posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(8) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına
gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.
(9) 2021 ve 2022 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru
aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye
alınacaktır. 2020 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır ?
(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı
sonradan da olsa tespit edilenlerin [başarılı olup kursa katılsa veya naspedilip göreve başlasa dahi (bir
yıllık deneme süresi içerisinde olmak şartıyla)] işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.
(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu
kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.
(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak
doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak
İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar)
(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan
önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu
suçlardan ceza alıp almadığı, er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek
subay/astsubay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve
nitelik belgesinin (TABLO–6, TABLO–7 ) ilgili bölümüne yazılacaktır.
(2) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay/astsubay olarak askerlik hizmetini
yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olup
olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar
evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine
rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.
(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara T.C. kimlik kartları verilecek, adayların T.C.
kimlik kartları ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler
ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 90’ının altında olanlara”, başvuru şartlarını
taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR 

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?
(1) Evrak Kontrol (asıl başvuru),
(2) Fiziki Değerlendirme,
(3) Kişilik Değerlendirme Testi,
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(5) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(6) Mülakat Sınavı,
(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Adayların KPSS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre sınavlara
çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.
(2) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması
faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday
sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Sınıf/branş kontenjanları göz önünde bulundurularak söz
konusu kontenjanın en fazla 10 katı aday (şehit ve gazi yakınları KPSS için 70 puan da dahil
başvuru şartlarını sağlamaları durumunda KPSS puanlarına yüzde 10 ilave edilecek ve oluşan
puanlarına göre) sınavlara çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır.
Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Adayların, çağrı
kontenjanına giremedikleri tercihleri sonlandırılacaktır. Başvurusu kabul edilenlere, seçim
aşamaları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Seçim
aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine
aittir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?
Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara’da icra edilecektir.
ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:
(1) Adaylar ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacak, herhangi bir
nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayanlara ilave hak tanınmayacaktır.
(2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri (Evrak Kontrol, Fiziki
Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve Mülakat Sınavı) duyurulacak tarihler arasında
MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) icra edilecektir. MSB tarafından
ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik
yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında
başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim
aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz
ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan
veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :
Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol
Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz
esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını
taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 14.00’a
kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.
(2) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi
tutulacak, adayların TABLO-4’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları
ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. TABLO-4’de yer alan boy uzunluğu ile boy
uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul
edilmeyen adayın ölçümlerin yapıldığı alandan ayrılmadan ve yapılan ölçümün hemen sonrasında
olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak
ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.
(3) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır.
Kişilik değerlendirme testi, hiçbir başarı notuna etkide bulunmayacak olup, Mülakat Sınavına kanaat
oluşturma maksatlıdır.
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav
ve koşu (400 veya 1500 m.) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT
standartları TABLO-5’dedir. Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için uygulanacak FYT testleri ve
puan tablosu TABLO-5’de ayrıca belirtilmiş olup değerlendirme ve itirazları aşağıdaki esaslara göre
yapılacaktır.
(b) Adaylar her branştan en az 10 (kadın adaylar 400 metre koşu ve şınavdan en
az 9) puan almak zorundadır. (Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için puan limitleri farklı olup
TABLO-5’de olduğu gibidir). Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa
giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir.
İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları
adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz
etmek isteyenler taleplerini, başarısız oldukları kendilerine sözlü olarak tebliğ edildiği anda ve seçim
aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden
aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü
olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu
değildir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden
(aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) spor yapabileceklerine dair “durum bildirir
tek hekim sağlık raporu” almaları gerekmektedir. Testlerin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (hamile, ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek
hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını
kaybetmiş sayılacaktır.
(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının
sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle (Beden Eğitimi Öğretmenliği adaylarının Beden Eğitimi
Öğretmenliği tercihleri için Tablo 5’te belirtildiği şekilde) elde edilir.
(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor
ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(5) Sağlık Muayenesi:

(a) FYT Sınavlarında başarılı olan adaylar, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından yaptıkları kuvvet ve sınıf
tercihlerine istinaden;
(I) Muharip Sınıflar için “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”
kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.
(b) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde
belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun
olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek
düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir
ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
(c) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve TC Kimlik Kartı fotokopiniz
ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş
günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak
kabul edilmemektedir.
(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan
ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir
sevk belgesi verilmeyecektir. Ancak, herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından,
jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya
mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yeni bir hastane sevk belgesi
verilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına
tekrar ve şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.
(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu
Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu
raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire

Başkanlığına en geç 45 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye
gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma
Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından Millî Savunma Bakanlığına
gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum
polikliniği dahil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik
muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı “olumlu” olsa dahi kabul
edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk
edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.
(e) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş
günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl
Sağlık Müdürlüğünce, ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşuna sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı
olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir
hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır.
İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul
ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.
(f) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda,
yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu
raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme
durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna
göre yürütülecektir.

(6) Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
(a) Sağlık Muayenesi olumlu sonuçlanan adaylar, MSB.lığınca belirlenerek bilahare
ilan edilecek tarihlerde Mülakat (Sözlü) Sınavına katılacaktır.
(b) Mülakat komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve
cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
(c) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği,
özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini
kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerlik
mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.
(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan
üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul
edilecektir. Belirlenen baraj puanının (70) altında puan alan adaylar müteakip sürece devam
ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve
kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.
(b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı
halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.
(c) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.
(ç) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres
bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı
olmalıdır.
e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Sınav Çağrı Belgesi,
Aday, İnternetten alınan 2’nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında
getirecektir.
(2) Nüfus Cüzdanı / TC Kimlik Kartı / TC Pasaportu,
Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının/ TC Pasaportunun aslı seçim
aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.
(3) Askerî Kimlik Kartı,
Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının aslı seçim
aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.
(4) Lisans/Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi,
Aday, mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula/yüksek lisansa ait
diploma veya mezuniyet belgesinin aslını veya e-devletten alınan çıktısını (fakülte/yüksekokulun
yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.
(5) Denklik Belgesi,
Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.
(6) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),
Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti
getirilecektir. (onaysız fotokopi kabul edilmez.).
(7) Askerlik Durum Belgesi,
Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik
durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir. (e-devletten
alınabilir)
(8) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan/bakanlıktan (Kuvvet K.lıkları/
J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ İçişleri
Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi
getirilecektir.
(9) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı
olmadığına dair belge),

Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir
adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında
getireceklerdir.
(10)Nitelik Belgesi (TABLO 6-7 ve 8),
(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki yedek
subaylar/astsubaylar, erler ve erbaşlar görev yaptıkları/atandıkları birlik komutanlıklarınca tanzim
edilmiş olan ve bu kılavuzda belirtilen nitelik belgelerini yanlarında getireceklerdir.
(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf
içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim
aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar,
nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.
(11)Yabancı Dil Puanı Belgesi,
Başvuru yapan adaylar için YDS/E-YDS harici muadil puanı olanların YÖK’ce
eşdeğerliği kabul edilen sınav puanını gösteren belge.
(12) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacaktır.
(13) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere “Spor Yapmasında Sakınca
Bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu getirilecektir.
(14) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi için tüm adaylar eşofman, şort, spor ayakkabısı,
gerekirse mayo, bone, havlu, terlik vb. getireceklerdir.
(15) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek,
tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar varsa diploma, sertifika, pedagojik
formasyon, öğretmenlik sertifikası vb. belgelerinin asıllarını da (veya e-devletten alınmış suretlerini)
yanlarında getireceklerdir.
(16) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgelerin fotokopilerini
yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak
getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.
(17) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve
işlemleri iptal edilecektir.

f. Aday Başarı Sıralarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
(1) Değerlendirme:
(a) Sınavların değerlendirilmesinde; KPSS P3 puanının %55’i [Şehit/gazi eş ve
çocuklarının (70 veya üzerinde olan) KPSS puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin
Faaliyetleri Yönetmeliği 8’inci maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların KPSS
puanları bu şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Fiziki Yeterlilik Testinin %15’i ve Mülakat
Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
(b) Beden Eğitimi Öğretmenliği için; KPSS P3 puanının %30’u [Şehit/gazi eş ve
çocuklarının (70 veya üzerinde olan) KPSS puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin
Yönetmeliği 8’inci maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların KPSS notları bu
şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı, Mülakat Sınavı puanının
%30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
(c) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS P3 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi,
Mülakat Sınavı puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını müteakip
toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen
aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,
(ç) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini erbaş/er olarak
tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile
belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 3 puan,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 9 puan ilave edilecektir.
(III) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Meslek Yüksekokulu
mezunlarından;
aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 6 puan,
bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 12 puan ilave edilecektir.

(2) Kuvvet Komutanlığına Sınıflandırma ve Yerleştirme:
(a) Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip adayların, Aday Değerlendirme
Puanı (ADP), mezuniyet bilgileri, tercihleri, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması
oluşturulacak,
(b) Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre önde olan adayın sınıflandırması
yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, başarı sıralarına göre adaylar asil
ve yedek olarak sıralanacak,
(c) Adayın yapmış olduğu tercihlerden herhangi birinde bir kuvvet komutanlığında
kontenjana girmesi (asil olarak kayıt hakkı kazanması) durumunda aynı kuvvet komutanlığındaki
diğer tercihleri söndürülecek, diğer kuvvet komutanlıklarındaki tercihleri devam edecek,
(ç) Birden fazla kuvvet komutanlığı tercihi olan adaylar, kendilerine birden fazla
kuvvet komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği kuvvet komutanlığına kayıt
yaptırabilecek, aday kayıt olduğu kuvvet komutanlığını değiştiremeyecek, bir kuvvet komutanlığına
kaydı yapılan adayın diğer kuvvet komutanlığı tercihleri iptal edilecek,
(d) Başvuru şartlarını (en az 70 KPSS notu dahil) taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları
başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak
şartıyla şehit/gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı
sıralamasına göre ilgili kuvvet komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin
edilecektir. Şehit/gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına
dahil edilecektir.
(e) Seçim aşaması sonuçları www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
adaylara duyurulacak,
(f) Sınıflandırması yapılan adaylar kuvvet komutanlığı tarafından planlanacak
eğitimlere çağrılacaktır.

g. Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?
Tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacak, gerektiğinde
bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince
internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. UYARILAR

a. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak ve kayıt hakkı kazanmaları durumunda
tefrik edilecekleri eğitimlerin tamamından başarılı olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin
faaliyetlerinin (eğitim ve bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak kaydıyla nasıp sonrası dahil)
herhangi bir aşamasında tespit edilenler ile tefrik edildikleri eğitimlerin herhangi bir aşamasından
başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir.
b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve
gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını
müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon
numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda
MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları
gerekmektedir.
ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında
doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul
edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecek veya başvuru süresi
uzatılabilecektir.
g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına
göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri
gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZUNU indirmek için tıklayınız.  

Askeri Personel Alımlarını Bizden 

Takip Edebilirsiniz.

  ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ.     

 

POLİS NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

ASTSUBAY NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 

tıklayınız.  

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

SÖZLEŞMELİ ER NASIL OLUNUR?  BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

SAT KOMONDOSU NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

 JÖH NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ. 

 

JÖAK NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

PÖH NASIL OLUNU ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
bordobereli NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
PMYO NEDİR  GİRMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR ?  BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL OLDU? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

ASKERİ RÜTBELER NELERDİR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*