Reklam

TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı

TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Yapılacaktır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere 2022 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuruları 02 Ekim 2022 Pazar Günü Saat 23:59’a Kadar Uzatılmıştır.

TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

1. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
2. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
yapılacaktır.
3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı
tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
4. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri
eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan
doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme
ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık,
eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde
düzenlemesi faydalı olacaktır.
6. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için
geçerlidir.

1. SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına
Tabip, Diş Tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni
muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların
nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile sözleşmeli/muvazzaf subaylığa
ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar
doğrultusunda sözleşmeli/muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
b. Sözleşmeli Subay, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanun; Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli
fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan
kadın veya erkek adaylardan istihdam edilen subaylardır.
c. Sözleşmeli/muvazzaf subay aday adaylarından, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, tüm seçim aşamalarını geçmelerini
müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel
Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi
başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa
gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında
uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.
ç. Özlük ve Mali Haklar
(1) Özlük Hakları:
(a) Rütbe Bekleme Süreleri:
TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri ile 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanun kapsamında belirtilen şartlar uygulanır.
(b) Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargâh ve
kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(c) Sağlık:
TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
(ç) İzin İşlemleri:
(I) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay aday adayları “Subay Temel
Askerlik ve Subaylık Anlayışı/Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları
Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(II) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında;
sözleşmeli/muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı
TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(d) Konuttan Faydalanma:
Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSB Konut Yönergesi
esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) Malî Hakları:
(a) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar
ve 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun
kapsamında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
(b) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:
(I) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu Kanun’un subaylara tanıdığı bütün haklardan faydalanırlar.
(II) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler.

d. Diğer Hususlar:
(1) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk
vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.
(2) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının
siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her
türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı
yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi
partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini
bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren
disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları
talep edilecek,
(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği
Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay,
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit
edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke
uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek,
konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli
işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan
ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli
yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C.
vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün
uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2. BAŞVURU

a. Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa ve Özel Nitelikli Beden
Eğitimi Öğretmeni Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf ve Özel
Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de
belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları
kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları
taşıyan kadın ve erkek adaylardan 01.01.2022 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha
sonraki doğumlular),
(2) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi dahil)
için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),
(3) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),
(4) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar,
başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’
butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine
tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan
‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini
sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.)
(5) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden
Eğitimi Öğretmeni Muvazzaf Subay aday adaylarından KPSS puanı istenmeyecek, söz konusu
sınıflara müracaat edecek adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en
az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve
çocukları, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü
gereği, söz konusu sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre
değerlendirilecektir. Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel
Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına
katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliği muvazzaf subaylığa yalnızca atletizm, atış
ve kick boks (K-1, Low Kick ve Full Contact ring) branşlarındaki milli sporculardan (erkek adaylar
atletizm, atış ve kick boks (K-1, Low Kick ve Full Contact ring); kadın adaylar sadece atış ve kick
boks (K-1, Low Kick ve Full Contact ring) branşlarına başvurabilecektir.
(a) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile
Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk beş dereceye girenler (ilgili
federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,
(b) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Bu spor dallarının Dünya veya Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askeri
Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk beş dereceye girenler (ilgili
federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,
(c) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Bu bendin (a) ve (b) küçük bentlerinde belirtilen yarışmalarda en az beş kez
ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar (ilgili federasyondan alınacak ve
katıldıkları en az beş yarışma durumunu gösterir millilik belgesini/belgelerini sisteme
yükleyecek veya başvuru anına kadar e-devlet sistemine yüklenmesini sağlayacaktır) başvuruda
bulunabilecektir.
(ç) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Adaylar söz konusu belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak
sisteme yükleyecektir. Söz konusu belge/belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
(7) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,
(8) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(9) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),
(10) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler
başvurabilecektir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay
Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci
maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş,
sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile
yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii
mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale

bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,
(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(XVI)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş
veya görmüyor olmak,
(XVII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,
(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,
(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli
Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf
subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî
Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve
Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak,
(c) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile
anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları
için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla
ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve
ilişikleri kesilir.
(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm aday adayları, 15 Nisan 2020 tarihli ve
31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca
belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk
edilecektir. Bu kapsamda adaylardan “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

(b) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç
30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen
sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen
adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre
içerisinde ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,
(III) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve
posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır.

(3) Özel Şartlar:

(a) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” ve Bakanlıkça belirlenen
boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(b) TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı
olmak,
(c) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,
(ç) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve
yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-4’de bulunan “Sözleşmeli/Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini
almış olmak,
(d) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO5’de bulunan “Sözleşmeli/Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(g) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa Layıktır” nitelik
belgesi almak,
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Aday adayları ön başvurularını 25 Eylül 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile
başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan
sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir
kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak
kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası
kullanılacaktır.

(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden
güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak,
müracaat tarihinin sona ermesinden sonra oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB
Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.
(4) Adaylar;
(a) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih önceliğine göre sıralı
(öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylardan Özel Nitelikli Beden Eğitimi
Öğretmenliğine başvuran adaylar başarı sıraları, tercih önceliği ve kurum ihtiyacı dikkate alınarak
sınıflandırmaya tabi tutulacak, adayın hangi kuvvet komutanlığına kayıt yaptıracağı aday tercihi,
kontenjanların dolma durumu ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek ve aday sadece kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecektir.
Herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt hakkı tanınan adayın diğer kuvvet komutanlıkları
adaylıkları sonlandırılacaktır.
(c) Tabip ve Diş Tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay adayları başarı sırası, tercih
önceliğine göre tercih ettiği tüm kuvvet komutanlıkları için sınıflandırılacak, iki veya daha fazla
kuvvet komutanlığında kayıt hakkı kazanan aday istediği kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecek,
herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer kuvvet komutanlıkları için adaylıkları
sonlandırılacaktır.
(5) Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında
(Mamak/Ankara) uygulanacak yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara
posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(6) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve yapılacak yazılı sınavdan başarılı olan
adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı
tespit edilenlerin [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda
deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı
Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.
(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu
kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.
(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak
doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.
d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak
İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)
(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan
önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu
suçlardan ceza alıp almadığı, er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek
subay/astsubay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve
nitelik belgesinin (TABLO–4, TABLO–5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne yazılacaktır.
(2) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay/astsubay olarak askerlik hizmetini
yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olup
olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar
evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine
rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.
(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara T.C. kimlik kartları verilecek, adayların T.C.
kimlik kartları ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.
NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler
ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 90’nın altında olanlara”, başvuru şartlarını
taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?
a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?
(1) Genel Kültür Sınavı
(2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),
(3) Fiziki Değerlendirme,
(4) Kişilik Değerlendirme Testi,
(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(6) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(7) Mülakat Sınavı,
(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Ön başvurusu kabul edilen Adayların bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre
sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.
(2) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür sınavına tabi
tutulacak, bu sınavdan başarılı (en az 50 puan ve üzeri) olan adaylar ikinci seçim aşaması
faaliyetlerine çağrılacaklardır. Kuvvet kontenjanları göz önünde bulundurularak söz konusu
kontenjanın en fazla 10 katı aday genel kültür sınavı puanına göre en yüksek olandan başlamak
üzere ikinci seçim aşamalarına çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır.
Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Başvurusu kabul
edilenlere, seçim aşamaları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması
sorumluluğu adayların kendisine aittir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara’da icra edilecektir.
ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:
(1) Adaylar ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacak, herhangi bir
nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayanlara ilave hak tanınmayacaktır.
(2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri (Genel Kültür Sınavı, Evrak
Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve Mülakat Sınavı) duyurulacak
tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) icra edilecektir.
MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde/yerinde
değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
(3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında
başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim

aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz
ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan
veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.
d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:
(1) Genel Kültür Sınavı: MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve
soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.

TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

Genel kültür sınavı, her biri 2 puan değerinde, çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam
puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır.
Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.
(2) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :
Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol
Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz
esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını
taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrağını aynı gün saat 14.00’a
kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.
(3) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi
tutulacak, adayların TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları
ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. TABLO-2’de yer alan boy uzunluğu ile boy
uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul
edilmeyen adayın ölçümlerin yapıldığı alandan ayrılmadan ve yapılan ölçümün hemen sonrasında
olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak
ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.
(4) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır.
Kişilik değerlendirme testi, hiçbir başarı notuna etkide bulunmayacak olup, mülakat sınavına kanaat
oluşturma maksatlıdır.
(5) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav
ve koşu (400 m.) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO3’dedir. Değerlendirme ve itirazlar aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

(b) Adaylar her branştan en az 1 puan (400 metre koşudan erkek adaylar en az 5,
kadın adaylar en az 3 puan) almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir
sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına
girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT
sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına
sahiptir. İtiraz etmek isteyenler taleplerini, başarısız oldukları kendilerine sözlü olarak tebliğ edildiği
anda ve seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir.
İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz
sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz
hakkı söz konusu değildir.
(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden
(aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) “Durum bildirir tek hekim sağlık raporu”
almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Testlerin yapılacağı günde sağlık
durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (hamile, ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve
tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını
kaybetmiş sayılacaktır.
(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının
sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir
(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor
ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(6) Sağlık Muayenesi:

(a) FYT sınavlarında başarılı olan adaylar, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından, yaptıkları Kuvvet ve
sınıf tercihlerine istinaden “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme
Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Sözleşmeli Subay Olur” (Yardımcı Sınıf İçin
Düzenlenen) kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.
(b) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde
belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun
olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek
düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir
ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
(c) Tercih ettiğiniz, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
sağlık kuruluşlarına, adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve TC Kimlik Kartı fotokopiniz
ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş
günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak
kabul edilmemektedir.
(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan
ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir
sevk belgesi verilmeyecektir. Ancak, herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından,
jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya
mahsus olmak üzere MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yeni bir hastane sevk belgesi
verilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, aldığı tutanak ile MSB Personel Temin Daire Başkanlığına
tekrar ve şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu
Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu
raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Daire
Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye
gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma
Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir.
Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dahil)
muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu
tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı “olumlu” olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık
kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın
sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.
(e) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş
günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl
Sağlık Müdürlüğünce, ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşuna sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı
olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde aday İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir
hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır.
İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul
ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.
(f) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda,
yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu
raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme
durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna
göre yürütülecektir.

(7) Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan ve olumlu kararlı sağlık kurulu raporu
zamanında Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan adaylar, Millî Savunma Bakanlığınca
belirlenecek ve ilan edilecek tarihlerde mülakat (sözlü) sınavına katılacaktır.
(b) Mülakat komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve
cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
(c) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği,
özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini
kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerlik
mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.
(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan
üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul
edilecektir. Belirlenen baraj puanının (70) altında puan alan adaylar müteakip sürece devam
ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve
kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.
(b) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı
halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.
(c) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Adaylar kabul edilmiş, öğrenime/göreve başlamış olsalar dahi Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği
kesilir.
(ç) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres
bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı
olmalıdır.
e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Sınav Çağrı Belgesi
Aday, İnternetten alınan Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.
(2) Nüfus cüzdanı / TC Kimlik Kartı / TC Pasaport, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
Adayın kendisine ait Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın veya
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu’nun aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.
(3) Lisans/Yüksek Lisans diploması/mezuniyet belgesi,
Aday, mezun olduğu fakülte/yüksekokula, yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet
belgesinin aslını (e-devletten alınabilir) ve bir adet fotokopisini (fakülte/yüksekokulun yetkili
makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.
(4) Denklik belgesi, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.
(5) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),
Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya Askerlik Şubelerinden onaylı sureti
getirilecektir.
(6) Askerlik Durum Belgesi, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik
durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir (e-devletten
alınabilir).
(7) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan/bakanlıktan (Kuvvet K.lıkları/
J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ İçişleri
Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi
getirilecektir. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
(8) Adli sicil kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),
Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir
adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında
getireceklerdir.
(9) Nitelik Belgesi (TABLO 4, 5 ve 6),
(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki yedek
subaylar/astsubaylar, erler ve erbaşlar görev yaptıkları/atandıkları birlik komutanlıklarınca tanzim
edilmiş olan ve bu kılavuzda belirtilen nitelik belgelerini yanlarında getireceklerdir.
(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf
içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim
aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar,
nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

(10) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacaktır.
(11) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
getirilecektir. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
(12) Genel Kültür Sınavı için adaylar ayrıca yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem
olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için tüm adaylar eşofman, şort
ve spor ayakkabısı getireceklerdir.
(13) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek,
tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin
asıllarını (veya varsa e-devletten aldıkları evrakı) da yanlarında getireceklerdir.
(14) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgelerin fotokopilerini
yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak
getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.
(15) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve
işlemleri iptal edilecektir.
f. Aday Başarı Sıralarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

(1) Değerlendirme:

(a) Sınavların değerlendirilmesinde; Genel Kültür Sınavı puanının %55’i (şehit ve
gazi eş ve çocuklarının Genel Kültür Sınavı Puanına yüzde 10 ilave edilecek, şehit gazi eş ve
çocukları bu puana göre değerlendirilecektir), Fiziki Yeterlilik Testi puanının %15’i ve
Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
(b) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Genel Kültür Sınavı puanı, Fiziki Yeterlilik
Testi, Mülakat Sınavı puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını
müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde
belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,
(c) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan
adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim
aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday
Değerlendirme Puanına (ADP) 3 puan, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 9 puan,
(III) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Meslek Yüksekokulu
mezunlarından;
aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday
Değerlendirme Puanına (ADP) 6 puan,
bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 12 puan ilave
edilecektir. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

(2) Kuvvet Komutanlığına Sınıflandırma ve Yerleştirme:

(a) TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip, Aday Değerlendirme Puanı (ADP),
tercihleri, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulacak,
(b) Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre önde olan adayın sınıflandırması
yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, başarı sıralarına göre adaylar asil
ve yedek olarak sıralanacak, TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
(c) Tabip ve Diş Tabibi sınıfı muvazzaf/sözleşmeli subay adayları, yapmış oldukları
tercihlere göre üç kuvvet komutanlığı için de sınıflandırılacak, iki veya daha fazla kuvvet
komutanlığında kontenjana girmesi (asil olarak kayıt hakkı kazanması) durumunda istediği kuvvet
komutanlığına kayıt yaptırabilecek, bir kuvvet komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer kuvvet
komutanlıklarındaki tercihleri söndürülecek,
(ç) Kayıt hakkı kazanan Tabip ve Diş Tabibi subay adayları kayıt aşamasında
sözleşmeli ya da muvazzaf subay adayı olarak kayıt yaptırmayı tercih edebilecek,
(d) Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuran adaylar, Başarılı aday
sayısının kontenjanın altında kalması durumunda başarı sıraları, tercih önceliği ve kurum ihtiyacı
dikkate alınarak sınıflandırmaya tabi tutulacak, adayın hangi kuvvet komutanlığına kayıt yaptıracağı
aday tercihi, kontenjanların dolma durumu ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenecek ve aday sadece kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlığına kayıt
yaptırabilecektir. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,
(e) Seçim aşaması sonuçları www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
adaylara duyurulacak,
(f) Giriş koşullarını taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen
şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit/gazi kontenjanı dâhilinde
değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde
beşine kadarı temin edilecektir. Şehit/gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların
başarı sıralamasına dahil edilecektir.
(g) Kayıt yaptıran adaylar kuvvet komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere
çağrılacaktır. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

g. Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?
TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacak, gerektiğinde
bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince
internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

4. UYARILAR

a. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin
faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.
b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve
gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını
müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon
numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda
MSB Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları
gerekmektedir.
ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında
doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul
edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı,

f. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecek veya başvuru süresi
uzatılabilecektir.
g. Temin faaliyetine ilişkin kontenjanlar, Kaynak Okul Tablosunun (TABLO-1) ilgili
satırında (erkek+kadın kontenjan sayısı şeklinde) açıklanmış olup ihtiyaç duyulması halinde
Bakanlık tarafından söz konusu kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir.
ğ. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına
göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri
gerekmektedir. TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, 

Dikkat Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere 2022 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuruları 02 Ekim 2022 Pazar Günü Saat 23:59’a Kadar Uzatılmıştır.

TSK Dış Kaynak Askeri Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

Askeri Personel Alımlarını Bizden Takip Edebilirsiniz.

  ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ.     

 

POLİS NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

ASTSUBAY NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 

 

SÖZLEŞMELİ ER NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

SAT KOMONDOSU NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

 JÖH NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 

TIKLAYINIZ. 

 

JÖAK NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

PÖH NASIL OLUNU ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
bordobereli NASIL OLUNUR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
PMYO NEDİR  GİRMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR ? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL OLDU? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

 

ASKERİ RÜTBELER NELERDİR? BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*