Reklam

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 61 Personel Alımı

Reklam

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 personel alınacaktır.  Başvurular 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir.

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şarlar Nelerdir? 

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı

I -BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylar Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak.
2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca
tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki
yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri
kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra
doğmuş olanlar.)
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5) Tablonun 3 no.lu kısmındaki Mühendis kadrosu için Uluslararası Kaynak personeli
belgelendirme programları dahilinde Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası sahibi olanlar
(International Institute of Welding Kaynak Mühendisliği Diploma/Sertifika) ve son başvuru tarihi
itibarıyla Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası almaya hak kazanmış olanlar tercih sebebi
olarak değerlendirilecektir.
6) Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş)
yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS)’ndan en az C
seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir puana sahip olmak.
7) Tablonun 14 no.lu kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü
gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
(Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az
olmaması gerekmektedir.)
ç) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
8) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı
bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri
zorunludur.
9) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri
için başvuruda bulunabilecektir.
10) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
11) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli
bulunmamak.
12) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ  

 TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü
(http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, eDevlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak
başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri
arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Enstitü’nün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. E-Devlet üzerinden elektronik
ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden yapılan veya posta yoluyla
gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına
başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine
göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak
kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim
programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan
adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 20/10/2022 tarihinde Enstitünün resmi internet
sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini
görüntüleyebilecektir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir.

Reklam

III – SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile
kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme
gücünün, davranış ve tepkilerinin Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
Odacı (Hizmetli) kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel
yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, Enstitünün ana
faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi ve beceri 50, Enstitünün ana faaliyet
alanlarıyla ilgili bilgisi 20,
Genel yetenek ve genel kültür düzeyi 10, Muhakeme ve kavrayış yeteneği 10,
İfade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi 10,
Puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın
alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV – SINAV YERİ
TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü sınavın yapılacağı yer 20/10/2022 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde
duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Ayrıca adaylar,
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

V – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70
(yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav
notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü
sınavı başarmış kabul edilecektir.
Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha
az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.
Ayrıca sözlü sınavı kazanan asil adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.
Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan
başlamak üzere atama yapılır.
Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş
günü içinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili
komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak
bildirilir

Reklam

TSE 61 Sözleşmeli Personel Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*