Reklam

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı tüm işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi alımı Duyurdu

Reklam

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, KURA İLE engelli işçi alımı,  eski hükümlü işçi Alımı ,Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. BAŞVURULAR 04.04.2022-08.04.2022

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

 

1-TEMİZLİK GÖREVLİSİ Alımı, (ENGELLİ)  

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, ÖZEL ŞARTLAR 

1-En az ortaöğretim mezunu, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak
2-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/ TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN)  

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

Reklam

1- En az ortaöğretim mezunu, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak
2-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak
3-Adayların durumlarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur
4-Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre temizliği ve
benzeri işleri yapacaktır,

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR  

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı
kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
8) Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
9) Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
11) Engellilerin durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri zorunludur,
12) Başvurunun son günü itibarıyla duyuru tablosunda yer alan unvana ilişkin talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmak,

13) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
14) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sözlü sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır,
15) Adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir,
16) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin; ilan/sözlü sınav/göreve başlama süreçlerinin herhangi bir aşamasında işe
kabulleri Üniversite idaresince sonlandırılabilecektir,
17) Adaylar İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir, ilana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir,
18) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri tüm şartları taşıyan adaylar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi sayısının dört
katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından yönlendirilen adayların “Evrak İnceleme Komisyonu” tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek
sözlü sınava girmeye hak kazananlar https://trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.
19) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair her türlü duyurular https://trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. İşçi aday listelerinde yer alıp sözlü sınava
hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İnternet sitesindeki duyurular tebligat yerine geçecektir,
20) Bütün açık iş pozisyonları için sözlü sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Komisyonu” tarafından kamera kaydı altında sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak olup başarılı
bulunan adaylar için bir asıl ve bir yedek esasına göre oluşturulacak listeler 19’uncu maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.
22) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
23) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren belirtilen süre içerisinde davete icabet etmeyenler ile
gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir.
24)Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin, atama işlemleri yapılmayacaktır.
Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
25) Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından
belirlenecektir.

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihi tabloda belirtilmiş olup kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır.
Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar 2 (İki) ayrı liste halinde eşit sayıda adayı içeren “Asıl Liste”
ve “Yedek Liste” oluşturulacaktır. Söz konusu listeler, Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda sözlü sınava
alınacak adaylar Üniversitemiz internet sitesi (https://trabzon.edu.tr/) “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır.

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

“Asıl Liste” ve “Yedek Liste”de yer alan ve sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan adayların evrak komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri, tarihi ve
diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (https://trabzon.edu.tr/) “Duyurular” kısmından ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurmuş
oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları “Evrak İnceleme Komisyonu”na teslim edeceklerdir. Sözlü sınavda bütün yönleriyle işe uygunluk açısından
değerlendirme yapılacak olup, sürekli işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş sayısı kadar “Asıl İşçi Aday Listesi” ve aynı sayıda “Yedek
İşçi Aday Listesi” oluşturulacak ve ilan edilecektir. Başvuru yapan adayların ilan süreçlerini (https://trabzon.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ 

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren belirtilecek olan süre içinde Sözlü Sınav Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak
itiraz edebilir. Yapılan itirazlar ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Sözlü Sınav Komisyonunca karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getireceklerdir. Adaylar hakkında yapılacak olan Arşiv Araştırması
sonrası durumunda herhangi bir hukuki engel söz konusu değilse, işe başlamaları kendilerine tebliğ edilecektir. Kendi isteği ile işe başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların veya
sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere çağrılacaktır.

Reklam

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

Reklam

 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları sağlayan adaylar,
başvurularını Trabzon İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*