Reklam

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 34 Denetçi Uzman Personel Alımı İlanı Yayınlandı.

Reklam

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı ,Tarım ve Orman Bakanlığı Denetçi Uzman Personel Alımı 5 denetçi ve 27 uzman sözleşmeli personel alımı, 2 uzman sözleşmeli personel alımı Toplamda 34 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Elektronik başvurular 28/12/2022 – 06/01/2023 tarihleri arasında alınacaktır.

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında
çalıştırılmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 inci maddesi ile Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ilâ 15 inci maddeleri
hükümlerine göre Kurum Personel Yönetmeliği çerçevesinde açıktan atama şeklinde, 5 denetçi ve
27 uzman sözleşmeli personel alımı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre pozisyon değişikliği
kapsamında 2 uzman sözleşmeli personel alımı için seçme sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı yazılı
ve sözlü olarak yapılacaktır.
1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI, ALIM YAPILACAK POZİSYON
UNVANLARI, SAYILARI, MEZUNİYET BÖLÜMLERİ, BAŞVURU KODLARI VE
İSTİHDAM YERLERİ
1.1. DENETÇİ ALIMINA İLİŞKİN POZİSYONLAR (5 ADET)   

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı

1.4. DENETÇİ VE UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVINA KATILACAK
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1.4.1. Denetçi ve Uzman (Açıktan) Personel Alımı İçin,
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel
şartları taşımaları,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun yukarıdaki
tablolarda belirtilen bölümlerinden mezun olmaları,
3) Son başvuru tarihi itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından
2022 yılında yapılan 2022-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan
türünden asgari yetmiş (70) puan almış olmaları,
4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde, ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış
olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)’e eşdeğer puan almış olmaları,
(Dil belgesinin son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.)
5) Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olmaları,
6) Yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmaları,
7) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için,
a. Yükseköğretim gördükten sonra aranan iş tecrübesinin İç Denetim, İç Kontrol,
Bağımsız Denetim, Bilgi Teknolojileri (IT) Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya
Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi (teknik
ve mali analiz), Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi
birinde veya yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari üç (3) yıl
olması,
ya da;
b. Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olma yanında,
Kamu İç Denetim Sertifikası (KİDS) veya Uluslararası İç Denetim Sertifikaları (CIA, CISA,
CGAP, CCSA ve CFSA)’ndan herhangi birisine sahip olmaları,
8) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için, ülke genelinde görev yapabileceklerini
tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri, (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)
9) Başvurulan pozisyonda çalışmalarında sakınca olmaması, (Atanmaya hak kazanma
durumunda yazılı sağlık beyanı istenecektir.)
10) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaları,
(Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı beyan istenecektir.)
11) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi
uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartlarını karşılamaları
gerekmektedir.
1.4.2. Pozisyon Değişikliği Kapsamında Uzman Personel Alımı İçin,
Kurum Personel Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden pozisyon değişikliği
kapsamında uzman pozisyonuna başvuracak adayların,
1) Kurumda destek personeli unvanında görev yapıyor olmaları,
2) Yarışma sınavı ile atanarak Kurumda en az fiilen üç (3) yıl çalışma süresini
tamamlamış olmaları,
3) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olmaları,
4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde, ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış
olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)’e eşdeğer puan almış olmaları
gerekmektedir. (Dil belgesinin sınav son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.)

2. SINAV BAŞVURUSU, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAZILI SINAVA ÇAĞRI

1) Sınava başvuracak adaylar, Kurumun internet adresinden (https://www.tkdk.gov.tr)
elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Elektronik başvurular 28/12/2022 – 06/01/2023
tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
2) Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklar, elektronik başvuru
sırasında talep edilen bilgiler ve dokümanlar dijital olarak sisteme yüklenecektir.
3) Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla beş
(5) hizmet birimini tercih etme hakkı vardır. İsteyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine
yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir hizmet birimine
yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler.
4) Başvuru işlemini tamamlamak için “Başvuru İşlemini Tamamla” butonuna basarak
başvuru formu dijital olarak oluşturulmalı ve aday tarafından kişisel depolama ortamına
kaydedilmelidir. Kayıt gerçekleştirildikten sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır.
5) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuru şartlarını sağlayan ve ilgili KPSS
puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya giren adaylar Kurumun internet sayfasında
duyurulacaktır.
6) Sıralamaya giren adaylar, sınav ücretini Kurum internet sitesinde yapılacak duyurulara
göre Kurum hesaplarına yatıracak ve başvuruda istenen diğer belgeleri duyurulacak takvime göre
eksiksiz olarak Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) adresinden sisteme
yükleyeceklerdir.
7) İlanın 1.4’üncü maddesindeki şartları taşıyan, ilgili başvuru kodunda ilgili KPSS puanı
esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların beş (5) katına kadar aday
yazılı sınava alınacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır. Her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarak
sıralamaya tabi tutulacaktır.
8) Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav
Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri,
Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınava kabul edilecek
adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.
9) Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı
veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.
İstenen belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
10) Engelli adaylar, engel durumu, işaretleyici-okuyucu talebi, kitapçık punto talebi vb.
durumları sınav tarihinden en geç dört (4) gün önce Sınav Uygulayıcısı Kuruma bildirilecektir.
11) Yazılı sınav ile ilgili yürütülen işlemler Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) sorumluluğu altındadır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 3. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

Aşağıda yer alan belgeler Kurumun internet adresinde (https://www.tkdk.gov.tr) yer alan
elektronik başvuru sistemine dijital olarak (dijital formatta ya da taranmış belge) yüklenecektir.
Başvuru ve belge teslim aşamalarında fiziki belge (belgenin aslı, fotokopisi, onaylı sureti vb.)
talep edilmeyecektir. 1 ilâ 5’inci sıradaki belgeler başvuru aşamasında tüm adaylardan, 6 ilâ
11’inci sıradaki belgeler sıralamaya giren adaylardan talep edilecektir.
1) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
2) e-Devlet kapısından alınan barkodlu mezun belgesi.
3) ÖSYM sisteminden alınan barkodlu KPSS sonuç belgesi.
4) ÖSYM sisteminden alınan barkodlu yabancı dil belgesi ya da taranmış uluslararası
yabancı dil sınavı belgesi.
5) İlan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınmış barkodlu Sosyal Güvenlik
Kurumu tescil ve hizmet dökümü belgesi.
6) İmzalı aday bilgi formu.
7) İlan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınan, adli sicil kaydı bulunmadığına dair
barkodlu belge.
8) Erkek adaylar için, ilan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınan askerlikle ilişiği
olmadığına dair barkodlu belge.
9) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
10) Denetçi pozisyonu için, ilanda belirtilen sertifika belgeleri ve/veya tecrübe gösterir
çalışma belgeleri.
11) Kurum internet sitesinde yapılacak duyurularda belirlenen esaslara göre GAZİÖDM
hesaplarına 250 TL sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Yazılı sınava girmeye hak kazanarak
sınav ücretini yatıran ancak talep edilen belgeleri sunmayan, sınava girmeyen ya da sınavı
kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.)

Reklam

4. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı
Sınav 04 Şubat 2023 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın yeri ve saati, sınava
katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav
Kurumun internet adresinde duyurulacak olan tarihlerde Kurum Merkezinde gerçekleştirilecektir.

5. YAZILI SINAV VE SINAV KONU BAŞLIKLARI 

1) Yazılı Sınavı çoktan seçmeli test usulü yapılacaktır. Yazılı sınavda 100 soru sorulacak
ve her bir sorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2) Sınav Süresi 120 dakikadır.
3) Yazılı sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna
dair duyuru Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet sitesinde duyurulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı

Soru ağırlıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Sınavda değişiklik gösterebilir. Sınav ilan
tarihindeki mevzuat metni dikkate alınır.

TKDK 34 Denetçi Uzman Personel Alımı
6. SÖZLÜ SINAV 

Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda
adaylar, öğrenim alanı ile ilgili bilgi düzeyi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

7. DEĞERLENDİRME ESASLARI VE DİĞER HUSUSLAR
1) Sınav Başarı Notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından oluşur. Tam puan, test sınavı
ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere yüz (100)’dür.
2) Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az yetmiş
(70) olması gerekmektedir.
3) Test sınavı sonucunda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.
4) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az yetmiş (70) olması şarttır.
5) Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
6) Sınav Başarı Notu, yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olmak
kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday
seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu
sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
7) Sınav sonucunda Kurum boş kalan kadrolar için, aynı unvan için belirlenen diğer
istihdam gruplarından yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil
olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek
grubundan ikame yapılacağına dair takdir yetkisi Kuruma aittir. Seçme Sınavı sonucunda yetmiş
(70) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan pozisyonların
doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.
8) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, ilan edilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirleyebilir.
Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.
9) Yarışma sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan,
daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş
olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
10) Yazılı sınav sonucunda yeterli sayıda adayın başarılı olamaması durumunda sınav
değerlendirme yönteminde değişiklik yapılabilir. Bu husus TKDK ile Sınav Uygulayıcısı Kurum
(GAZİÖDM) arasında yapılacak protokolde belirtilir ve sınav sonuçları ile birlikte adaylara ilan
edilir.
11) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.
12) Sınav sonucu Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı
kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün
içerisinde, talep edilen atamaya esas belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
13) Yarışma sınavını kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda
tebligat niteliği taşır. Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir
sebepler dışında; sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat
etmeyenlerin ya da bu süre içerisinde talep edilen belgeleri sunmayanların ataması yapılmaz,
yapılan göreve başlama çağrısına rağmen süresi içinde görevine başlamayanların ataması iptal
edilir.
14) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 20.01.2021 tarihli ve 31370 sayılı “Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.
İlanen duyurulur. 

Başvuru Kılavuzu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*