Reklam

Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 5 memur alımı yapılacaktır.

Reklam

Tillo Belediye Başkanlığına memur alımı, Farklı meslek Dalında Belediye memur alımı, Yapılacağı Duyuruldu. Siirt Tillo Belediye Başkanlığına, kamu memur alımı, 

Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, İçin Memur Meslek Nitelikleri Nelerdir? 

Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı

Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 

1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
d) V.H.K.İ. kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu
okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Reklam

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin  http://www.tillo.bel.tr/haberdetay.php?id=98  internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
 Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
 V.H.K.İ. kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25/07/2022-27/07/2022 tarihleri
arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
 Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tillo.bel.tr internet adresine,
 Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Fakirullah Mahallesi, İbrahim Hakkı Meydanı,
No:21 TİLLO/SİİRT) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir.(Geciken
postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı memur kadroları için sözlü sınava
çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır,
Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 01/08/2022
tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.tillo.bel.tr adresinde ve ilan panosunda
ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne internet adresinden erişebileceklerdir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6)SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 08/08/2022 tarihinde Tillo Belediyesinde yapılacaktır
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, Sözlü sınav konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsa

Reklam

7)SINAVIN DEĞERLENDİRİLME – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden
ilan edilecektir.
Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı, Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir
hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
TİLLO BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tillo Belediye Başkanlığına Memur Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*