Reklam

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare kadrolara atanmak üzere 175 Denetmen Yardımcısı Alımını Duyurudu.

Reklam

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı ,Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece
kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve 175 sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar
alınacaktır.

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

Gıda Mühendisi Personeli Alımı 

Ziraat Mühendisi Personeli Alımı 

Kimya Mühendisi Personeli Alımı 

Tekstil Mühendisi Personeli Alımı  

Kimya Personeli Alımı 

 Hukuk Personeli Alımı 

İktisat Personeli Alımı 

Kamu Yönetimi Personeli Alımı 

Uluslararası İlişkiler Personeli Alımı 

İşletme Personeli Alımı 

Maliye Personeli Alımı 

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece
kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret
Denetmen Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.
Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden
başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat, işletme veya mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin
yukarıda belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
(Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK
tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında
Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek
durumda olmak,
d) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak.
e) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 80 TL sınav ücreti tahsil
edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı
sınavı gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve
hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite
tarafından ayrıca ilan edilecektir.
(Başvuru sırasında herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.)

YAZILI SINAV KONULARI
Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı Yazılı sınav test usulde tek oturum şeklinde Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi alanlarında
yapılacaktır.
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 40 Alan Bilgisi, % 60 Genel
Ekonomi Bilgisi şeklinde olacaktır.
– Alan Bilgisi Sınavı
Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi
Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı
anlamına gelmemektedir.
Gıda Mühendisliği: Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda
Toksikolojisi, Gıda Ambalajları ve Teknolojisi
Ziraat Mühendisliği: Tarım Ekonomisi, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ
Islahı, Sebze ve Süs Bitkileri Islahı
Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya
Mühendisliği Ekonomisi
Tekstil Mühendisliği: Tekstil Kimyası, Dokumacılık ve Örmecilik, Fiziksel Tekstil
Muayeneleri, Teknik Tekstiller, Kontrol Sistemleri ve Tekstil Kalite Kontrolü
Kimya: Genel Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya,
Analitik Kimya
Biyoloji: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Bitki Sistematiği, Hayvan Sistematiği
Hukuk: İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli
Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku
İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası
İktisat, Kalkınma-Büyüme
Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku,
Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu
Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih,
Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal
Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme
Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi,
Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası
– Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır.
Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel
Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve
Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

Advertisement. Scroll to continue reading.

SÖZLÜ SINAV KONULARI
Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en
yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak
kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava
çağrılır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sınav başvuru tarihi ve şekli 

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar
alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını
gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.
ii. Sınav tarihi ve yeri:
Yazılı sınav 20.11.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın yeri ve saati adayların
sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava
girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya pasaport) bulundurması gerekmektedir.
Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte
Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar,
sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
iii. Değerlendirme yöntemi:
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için
her konu grubundan (Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az altmış puan alınması ve
bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak
atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavı sonuçları Bakanlık
internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. Ayrıca adaylar,
sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 DİĞER HUSUSLAR:
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu
şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 75 00  

Reklam

Ticaret Bakanlığına Denetmen Yardımcısı Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*