Reklam

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

Ticaret Bakanlığında giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda 80 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Reklam

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Ticaret Bakanlığı Kamu personel Alımı, 80 Ticaret Uzman Yardımcısı, Alımı Yapılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987
ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,
işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden
mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından
onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları
talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) Yazılı sınav tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda
belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den
en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava
alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.
Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ayrıca ilan edilecektir. 

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı,  YAZILI SINAV KONULARI 

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.
I.Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi
II.Oturum : Yabancı Dil Bilgisi
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı
Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.
Alan Bilgisi Sınavı
Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini
belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
1)Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve
Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Sayısal Mantık Tasarımı ve
Bilgisayar Mimarisi
2)Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar,
İnternet ve Bilgi Güvenliği, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler
3) Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi
ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri
4) Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Kimya Mühendisliği, Genel Kimya, Organik Kimya, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Kimya
Mühendisliğinde Proses Tasarımı, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
5) Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Makine Mühendisliği,  Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamıik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol
6) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları
ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Sayısal Mantık Tasarımı ve
Bilgisayar Mimarisi
7) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar,
İnternet ve Bilgi Güvenliği, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler,
8) İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, KalkınmaBüyüme
9) Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas
Hukuku
10) Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre
Sorunları, İdarenin Kuruluşu,
11) Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel
Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
12) İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim,
Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme
13) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu
Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası
14) İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi,
Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri
15) Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret
İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri
– Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır.
Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış
Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili
Güncel Gelişmeler
– Yabancı Dil Bilgisi Sınavı
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır.
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları
çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır. 

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, SÖZLÜ SINAV KONULARI  

Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak
suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla
ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde
başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava
çağrılacaktır.
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan
üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı,  Sınav başvuru tarihi ve şekli

Başvurular dijital ortamda alınacak olup başvuru tarihleri ayrıca duyurulacaktır .Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet
(Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını
gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden
yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, Sınav tarihi ve yeri 

Yazılı sınav 2022 yılı içerisinde Ankara’da yapılacak olup sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır. sınav yeri ve saati adayların sınav
giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.
Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal
internet sitesinden (https://www.ticaret.gov.tr/ ) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. 

Reklam

Değerlendirme yöntem
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az altmış
puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan
başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları
itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim
dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.
Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil
puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, DİĞER HUSUSLAR 

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 75 00 

Reklam

Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*