Reklam

Tefenni Belediye Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı

Burdur Tefenni Belediyesine KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 5 memur alınacaktır.

Reklam

Tefenni Belediye Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı Belediye Memur Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili İlan yazımızda.

Tefenni Belediye Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

 Tefenni Belediye Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı

Reklam

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru İçin Özel Şartlar;
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik
gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz https://www.tefenni.bel.tr/ internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Başvuru Formu Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30.01.2023 – 03.02.2023 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Tefenni Belediye
Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
müracaatlarını yapabileceklerdir.
1. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Tefenni Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol
edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınavına çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının
değerlendirilmesine müteakip 06/02/2023 tarihinde Belediyemiz https://www.tefenni.bel.tr/ internet
adresinden ilan edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacak olup; 13/02/2023
tarihinde, Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni/Burdur)
adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Yazılı ve uygulama sınav aynı
gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Uygulamalı Sınav:
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

İtfaiye Eri ve zabıta memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas başarı
puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da
yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin https://www.tefenni.bel.tr
internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır
ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*