Reklam

TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim alanında görev yapmak üzere Müfettiş Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır

Reklam

TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı , Bilişim Teknolojileri (BT) Müfettiş Yardımcısı Alımı , Ekonomi finas Bankacılık Hukuk İktisat Maliye Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacağı Açıklandı. 

TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

1- Alınacak Kişi Sayısı: Müfettiş Yardımcısı (15 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul) 

TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı

2- Alınacak Kişi Sayısı: BT Müfettiş Yardımcısı (5 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul) 

TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı

 

1. Başvuru Koşulları (17 Haziran-18 Temmuz 2022) 

✓ TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.
✓ 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.
✓ 01.01.2020 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının
komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
✓ En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış
yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarında
eğitimini tamamlamış veya 30.09.2022 tarihine kadar tamamlayacak olmak.
(30.09.2022 tarihine kadar mezun olacak adayların mezun olacaklarını taahhüt eden imzalı dilekçe,
transkript (not döküm belgesi) ve güncel öğrenci belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

MÜFETTİŞ YARDIMCISI/2022
✓ TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik
Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language
Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından
(CAE) B veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.
Başvuru tarihleri itibarıyla geçerli bir yabancı dil sınav puanına sahip olmayan adaylar, ilanda
belirtilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgelerini
19.08.2022 tarihi saat 12:00’a kadar [email protected] adresine e-posta ile ibraz etmeleri halinde
Genel Yetenek Sınavına katılabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapacak adayların başvuru sistemine
yabancı dil belgesi yerine, 19.08.2022 tarihi saat 12:00’a kadar sınav sonuç belgelerini ibraz
edeceklerine dair imzalı dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.
2022 yılı Uzman Yardımcısı ilanına başvuran adaylar bu ilana da başvurabilecektir. İki unvan grubu için de
başvuru koşullarını sağlayan adaylardan 2022 yılı Uzman Yardımcılığı genel yetenek sınavına girmiş olan
adaylarda ek olarak, 2022 yılı Uzman Yardımcılığı genel yetenek sınavından aldıkları puanın tüm gruplar
bazında oluşacak en düşük taban puanına eşit veya üzerinde olması koşulu aranacaktır. Bu şartı sağlayamayan
adayların 2022 yılı Müfettiş Yardımcısı işe alım süreci sona erecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

2. Genel Yetenek Sınavı (20-21 Ağustos 2022)
TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama
sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek
sınavına çağrılacaktır.

Reklam

3. Yazılı Meslek Sınavı (3-4 Eylül 2022)
TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı meslek sınavı ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe-denetim ve para-banka alanlarından klasik yöntemle
yapılacaktır.
Yazılı meslek sınavı ortalaması (5 alanın puanları eşit ağırlığa sahip olacaktır) 50 puan ve üzerinde olan
aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına
çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (9-11 Eylül 2022)
TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (12-30 Eylül 2022)
Komisyon mülakatında adaylar güncel ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet
yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden
yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı
puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına
göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI/2022
TCMB 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir
sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda personel ihtiyacı oluşması
halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak
şartıyla aday başarı sıralamasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday 31.12.2022 tarihine kadar geçerli
olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri 

Başvurular, 17.06.2022 tarihinden 18.07.2022 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi
insan kaynakları sayfasından https://insankaynaklari.tcmb.gov.tr/ ), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle
elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
o Fotoğraf
o Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya 30.09.2022 tarihine kadar mezun olacak adayların
mezun olacaklarını taahhüt eden imzalı dilekçe, transkript (not döküm belgesi) ve güncel öğrenci
belgesi
o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE veya 19.08.2022 tarihi saat
12:00’a kadar sınav sonuç belgesinin ibraz edileceğine dair imzalı dilekçe)
o Özgeçmiş (Türkçe)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine
veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla
yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar
✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
✓ Kamu haklarından yasaklı olmamak.
✓ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
✓ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh
sağlığına sahip olmak.
✓ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu
Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul
etmiş olmak

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine
veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla
yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar
✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
✓ Kamu haklarından yasaklı olmamak.
✓ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
✓ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh
sağlığına sahip olmak.
✓ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu
Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul
etmiş olmak.

BT Müfettiş Yardımcısı (15 kişi) Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

BT Müfettiş Yardımcısı (5 kişi) Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*