Reklam

TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı

TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı ,  ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış Olmak gerekmektedir.

TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı  

 

TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı
alınacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında
yapılacaktır. 

B) Sınav Yeri : TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050
Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

C) Sınava Katılma Şartları :
1)TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı  Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,
2) 01.01.2022 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu,
KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma
şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde,
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile
eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır), 

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali
bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan
önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,
8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi 
TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak
09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen veya posta
ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TCDD Genel Müdürlüğü
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya

www.tcdd.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik
belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylardan sınav ücreti olarak 10,-TL ücret alınacaktır. Ücretler,
Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek
Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Para iadesi yapılmayacak
olup, para yatırılırken bankaya, dekontun açıklama bölümüne “Müfettişlik sınavı” meşruhatı
yazdırılacaktır.
Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların kesin listesi 14.12.2022 tarihinde, TCDD Teftiş Kurulu
Başkanlığından öğrenilebilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.
Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 19.12.2022 tarihinden itibaren TCDD
Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava
Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonundan da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz
edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren Nüfus
Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir Kimlik Belgesi de ayrıca
bulundurulacaktır.

Sınav İçin İstenen Belgeler  

TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınava girmek isteyenler ;
1) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,
2) Sınav Başvuru Formu https://www.tcdd.gov.tr/  internet adresinden veya elden teslim alınan),
3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı
örneği,
4) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),
ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.
1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
2) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
4) Adayın özgeçmişi,
5) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

6) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi ya da yurt
dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
fotokopisi,
F) Yazılı sınavın şekli ve konuları :
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri
dörder puan olmak üzere yirmi beşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise yirmişer soru
sorulacaktır.
Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza
Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)
2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı
3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel
Esasları
4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap
5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri
G) Sınav tarih ve süreleri :
Tarih : 24.12.2022 Saat : 10.00-12.30 : Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı Dil
H) TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı Değerlendirme
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava
alınmazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere
100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan
notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan
adayların isimleri, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden
duyurulacak olup, sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri,
haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka,
intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav öncesi Teftiş
Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınacaktır.
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.
Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir.
Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye
bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih
edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri
için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu
Başkanlığın ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
gerekli tebligat yapılacaktır.

I-) Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz :
TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün
içerisinde Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank
Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına 50 TL (Elli Türk Lirası KDV Dahil)
itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı
olarak yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz
dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

İ-) Diğer Hususlar :
– TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı sınava girme şartlarını taşımayan adaylara talepleri halinde sınava giriş belgeleri iade
edilecektir.
– Sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu v.b elektronik aletler alınmayacaktır.
– Sınavla ilgili olarak TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 5200000/4987,4977,4917 numaralı
telefonlarından bilgi temin edilebilir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
– Başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile,
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

TCDD Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı Alımı

Duyuruya İlişkin Dosyaları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*