Reklam

TBMM Kamu Denetçiliğine Güvenlik Temizlik Teknisyen Alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundana Güvenlik temizlik teknisyen sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

 TBMM Kamu Denetçiliğine Güvenlik Temizlik Teknisyen Alımı Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler ve genel şartlar aranır.

 TBMM Kamu Denetçiliğine Güvenlik Temizlik Teknisyen Alımı Nitelikleri Nelerdir? 

1-Destek Personeli  Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Alımı   

 TBMM Kamu Denetçiliğine Güvenlik Temizlik Teknisyen Alımı

ARANAN NİTELİKLER  

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve
Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması,
Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun
olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
(silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda
çalışmasına engel durumu olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı
bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık,
işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmamak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 60
puan almış olmak,
-167 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden
son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 den fazla, 13 den az
olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
80+15=95 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün
almamış olmak,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri
sağlamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

2- Destek Personeli (Temizlik Personeli ) Alımı    

 TBMM Kamu Denetçiliğine Güvenlik Temizlik Teknisyen Alımı

ARANAN NİTELİKLER 

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış,
30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir
hastalığı bulunmamak

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış,
30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir
hastalığı bulunmamak

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) GÖREV TANIMI:
1- Yemekhanedeki bulaşıkları yıkamak, bulaşıkhanenin ve yemekhanenin düzenli, temiz olmasını sağlamak,
2- Çalışma öncesi ve sonrası yemekhaneyi, bulaşıkhaneyi ve bulaşıkhanedeki makineleri temizlemek, günlük
bakımlarını yapmak ve eksiklerini gidermek,
3- Çöplerin düzenli depolanmasını sağlamak, günlük depolanan çöpleri her gün kurum dışındaki çöp
konteynerine dökmek,
4- Daima disiplinli, hızlı ve çalışkan olmak,
5- Kendisine verilebilecek görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
6- Çalışırken yemekhane hijyen ve güvenlik kurallarına ve standartlarına uymak,
7- Satın alma biriminden yemekhaneye gelecek malların taşınmasına yardım etmek,
8- Yemekhanede; tabakların, kaşık ve çatalların, bardakların ve diğer malzemelerin, doğru yerde istiflenmiş
temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
9- Yemekhane tezgah ve dolaplarının malzeme depolama alanlarının temiz olmasını sağlamak,
10- Yemekhane kapanmadan önce ertesi güne tezgahlarda bulaşık yemek artıklarını bırakmamak şartı ile tüm
kontrollerini yapmak,
11- Kurumda kapalı mekanların ana girişi dahil odalar, toplantı salonları çalışma odaları ile ortak alanları
süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri
yerleri nemli bezle silmek,

Advertisement. Scroll to continue reading.

12- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak
temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
13- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması,
sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
14- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer
iş ve işlemleri yürütmek,
15- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere
azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak
ve muhafazasını sağlamak,
16- Bunun gibi benzeri hizmetleri talep edildiğinde yapmak.

3- TBMM Kamu Denetçiliğine Teknisyen Alımı  

 TBMM Kamu Denetçiliğine Güvenlik Temizlik Teknisyen Alımı

ARANAN NİTELİKLER 

-Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı
Yüzey Kaplama ve Yalıtım bölümünden mezun
olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan
alınacak belgeyle ibraz etmek,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış,
35 yaşından gün almamış olmak.

-Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü alanından
mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan
alınacak belgeyle ibraz etmek,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış,
35 yaşından gün almamış olmak

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Reklam
Reklam

TBMM Kamu Denetçiliğine BAŞVURU İŞLEMLERİ  

İlgililerin, 10 Şubat (10:00) – 25 Şubat (18:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr veya  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=3ad4c140-7f24-4615-a6a6-d064a2cdd9f9 internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona
başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit
edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi
Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Teknisyen pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK
Uzun Vade Hizmet Dökümünün “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya
aittir

13 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*