Reklam

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Personel Alımı Yapacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Yapılacaktır.

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi
Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler ve genel şartlar aranır.

 

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?  

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili
şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,
araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla… ” görevlendirilmiştir.
TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.
“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin
hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir
idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı,

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
e) TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

B) BAŞVURU İŞLEMLERİ

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Başvurular 20 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. İlgililerin başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan
herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK uzun vade hizmet dökümü, SRC 2 belgesini ve
Psikoteknik değerlendirme belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Reklam

 

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İTİRAZ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile
işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içerisinde Kurumumuz resmi internet sayfasında
(www.ombudsman.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden ulaşabilecektir.
TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Asıl aday sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen niteliklere ve genel şartlara sahip olmayan
adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Kaynakları Birimine
yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. Başvuru sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri
bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar Kurumumuz
internet sitesinde ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığı ile ilan edilecektir.
TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
Kurumumuz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Kaynakları Birimi
Telefon: 0 (312) 465 22 00
Adres: Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No: 4 Çankaya/ANKARA

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

TBMM Kamu Denetçiliği Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*