Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerine 338 (üç yüz otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı, “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle mezuniyetlerden toplam 338 (üç yüz otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır Adaylar 01/09/2022 – 10/09/2022 tarihleri arasında

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

I. BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı
mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken
unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
c) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen
nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu,
gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya
Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında
ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
A) AVUKAT 

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı
a) Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı  Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.
b) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış
olduğunu belgelendirmek.
B) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı
a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına
(silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
d) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
e) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu
istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen “Güvenlik görevini yapmaya
engel olacak sağlık sorunu yoktur.” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
5. Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.
f) Erkek adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az
olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)
Kadın adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az
olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)
g) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
C) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı
a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b) Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
c) Psikoteknik belgesine sahip olmak.
d) SRC4 belgesine sahip olmak.
e) İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.
f) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
g) Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
i) Cinsiyeti Erkek olmak.
D) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 

Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı
a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b) Atanmaya hak kazanan adayların “Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli
heyet raporu (Tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.
c) İhtiyaç halinde 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 
Adaylar 01/09/2022 – 10/09/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/09/2022 gecesi saat 23:59’da
sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
• Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
• Başvurular EK 1 listede belirtilen iller ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
• Adaylar öğrenim durumuna göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
• Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile
temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan
önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya
mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik
gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını gösterir belgeyi “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik
kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC4 belgesi ve Psikoteknik değerlendirme belgelerini “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru
aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan
adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun
atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
• Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
• Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel
pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak
suretiyle asil adaylar belirlenecektir.
• Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine belirlenen genel yedek aday
listesinden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr)
duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
• Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana,
bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
• Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Genel Müdürlüğümüz internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden
öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz
internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yayımlanacak
olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
VI. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı  Orman Genel Müdürlüğü – Personel Dairesi Başkanlığı
Adres Telefon
Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1
06560 Yenimahalle/ANKARA
0312 296 3823
0312 296 3873
0312 296 3834
0312 296 3919

Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı 338 Personel Alımı Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*