Sütçü İmam Üniversitene Engelli Büro ve Park Bahçe İşçi Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Farklı Meslek Kollarından İşçi Alımları Yapılacağını Duyurdu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  Engelli Büro ve Park Bahçe İşçi Alımı Yapılacaktır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında üniversitemize bağlı birimlerinde
istihdam edilmek üzere; İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda Engelli Büro İşçisi olarak çalıştırılmak üzere
(EKPSSP3 Puanı Esas Alınmak Şartıyla) 4 (Dört), Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere (Noter Kurası
ile) 4 (Dört) Eski Hükümlü işçi alımları yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI HAKKINDA 

 

– Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
– 657/53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
– Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
– İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak
– Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun olmaması
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir
– Alınacak işçilerin deneme süresi 60 (altmış) gün 2 ay (2) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi
bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan
“Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında
yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri
için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü
sınavdan başarılı olmak gereklidir
– Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde
belge teslim etmeyenlerin / feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür
Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde
belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına hak teşkil etmeyecektir
– Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
ilan / sınav / göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI HAKKINDA

Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri (Eski Hükümlü – 4 kişi):

– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek
– En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak
– Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda sıralamaya girmiş olmak
– Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak

Büro İşçisi (Engelli – 4 kişi):

– Lisans mezunu olması yeterlidir
– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek
– EKPSSP3 B gurubu sınav sonuç belgesine sahip olmak
– Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU TARİHİ

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 01.11.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden / hizmet
merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine
TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Engelli Büro ve Park Bahçe İşçi Alımı

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.