Sürekli İşçi Alımı. Tarım Orman Bakanlığına

Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alım Yapılacaktır.

Sürekli İşçi Alımı Tarım Orman Bakanlığına  Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinde İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş
sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır

Sürekli İşçi Alımı Genel  Şartlar Nelerdir ?  

Sürekli İşçi Alımı. Tarım Orman Bakanlığına

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe
düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla
sahip olmak,
9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan
bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin
unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak
20.09.2021 – 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)
2) Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece
bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
3) İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın
Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere
İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş
sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter
huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
4) Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Bakanlığımız merkez
kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında
alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
5) Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan
edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarim
orman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ :

20.09.2021 24.09.2021 İş Kur ilanı ve başvuruların alınması
04.10.2021 Noter tarafından kura çekimi yapılması
05.10.2021 10.10.2021 Çekilen kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların ilanı
11.10.2021 15.10.2021 Kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların ilanda istenilen
belgelerini iş başvurusu yaptığı işyerine teslimi
18.10.2021 20.10.2021 İşyerlerimiz tarafından teslim alınan belgelerin Bakanlığa iletilmesi
21.10.2021 31.10.2021 Belgelerin kontrolü
01.11.2021 05.11.2021
Atanmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların ilanı ile eksik
veya hatalı belgeden dolayı hak kazanamayan adayların itirazlarının
kabul edilmesi. Bu tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları kabul
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin
ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan
edilecektir.

Başvuru kılavuzuna bakmak için tıklayınız.

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*