Reklam

Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır

Reklam

Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı  Hazine ve Maliye Bakanlığına 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere sınav ile memur alımı yapılacağı duyuruldu.

Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı

1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer
Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Reklam

2 – SINAV TARİHİ VE YERİ:
Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı
oturumda Ankara’da yapılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel
Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak ifade edilecektir) internet adresinde
(www.muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce ilan edilecektir. Adaylar
sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız resmi
internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğün internet adresinde
(www.muhasebat.hmb.gov.tr) duyurulacaktır.

3 – GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada
yapılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
Giriş sınavı şartları:
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi
23/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az 80
(Seksen) puana sahip olmak,
ç) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35
(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

4 – SINAV BAŞVURUSU:
a) Adaylar başvurularını 12/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer
kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların
son güne bırakılmaması gerekmektedir.
b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel
bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik
bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
d) “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
e) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
f) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal
işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer
aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru
yapılabilecektir.
g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
değişiklik yapılmayacaktır.
h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5 – BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 

Reklam

a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
yapmayanların,
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (12/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında)
yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği” hükümlerinde
belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz
sayılacaktır.

6 – YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına
alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup
ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden
ulaşabileceklerdir.
Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan “Stajyer
Muhasebat Kontrolörlüğü Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle sınav tarihi ve yerini
belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı
özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

7 – YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat
Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından
yapılır.
a) Maliye:
– Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
– Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
– Kamu Maliyesi
b) İktisat:
– Mikro ve Makro İktisat
– İktisadi Düşünceler Tarihi
– Para Teorisi ve Politikası
– Türkiye Ekonomisi
– Uluslararası İktisat
– Güncel Ekonomik Sorunlar
c) Hukuk:
– Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
– İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
– Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları
– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
– Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
– Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)
ç) Muhasebe:
– Genel Muhasebe
– Temel Şirketler Muhasebesi
– Temel Maliyet Muhasebesi
– Mali Tablolar Analizi

8-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ
DUYURULMASI
Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az
50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması
gereklidir.
Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden,
Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

9 – SÖZLÜ SINAV
Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda
aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup,
adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden
ulaşabileceklerdir.
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav
puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

10 – GİRİŞ SINAV PUANI VE SONUÇLARININ İLANI
Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında
başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını
oluşturur.
Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, ilan edilen 25
aday asil, 5 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla
yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden,
Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

11 – GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını
kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

12 – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe, duyuru tarihinden itibaren 10
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden
itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Reklam

13 – STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜNE ATAMA
1- Sınav sonucunda, ilan edilen 25 adayın ataması yapılır.
2- Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
edilir.
5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle
görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı
sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

14 – DİĞER HUSUSLAR
Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.
23/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından,
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne
alarak, başvurularını son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların
durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlan olunur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

ADRES BİLGİLERİ:
Stajyer Muhasebat Kontrolörü Memur Alımı Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı : Hazine ve Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı
Kazakistan Caddesi No: 112 06510 Emek/ANKARA
İstanbul Denetim Grup Başkanlığı : Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No: 19
Kat: 1-2 34112 Sirkeci/İSTANBUL
İzmir Denetim Grup Başkanlığı : Cumhuriyet Bulvarı No: 7/A 35250 Konak/İZMİR
Tel : 0 (312) 215 57 95
Faks : 0 (312) 215 57 34
Mail : [email protected]  

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*