Reklam

Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Müfettiş Yardımcısı Alımı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GİRİŞ SINAVI İLE 30 MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ALIMI YAPILACAĞINI AÇIKLADI.

Reklam

Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Müfettiş Yardımcısı Alımı  KPSS Sınavları: 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Göre 30 Müfettiş Yardımcısı Alımılar Yapılacağı Duyuruldu. Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 19.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arası.

Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Müfettiş Yardımcısı Alımı

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş
Yardımcısı, 30 kişi.
Geçerli KPSS Sınavları: 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.
– Yazılı Sınav Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar)
Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 19.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arası.
– Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6
Balgat/ANKARA
– Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri:
– Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri
arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
– Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
– Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol
edilecektir.
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan
sıralamasına göre yapılır.
– Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı
kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda
yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.
– Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş
Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle girilebilir.
– Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini,
gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle
ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu
üzerinden görüntülenebilecektir.
– Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede
duyurulacaktır.

Reklam

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
– Sınavın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış
olmak,
– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık
idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme
mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP48 puan
türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
– Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar
içerisinde en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de bahsedilen puan
türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava
çağırılacaktır), şartları aranır.
– Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık
durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat
etmeye elverişli olması gerekir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER 

– Yazılı sınav; klasik usulde olmak şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu başlıklarından hazırlanır.
a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel ve sosyoekonomik konularda yapılır.)
b) Kamu Maliyesi
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
2) Maliye Politikası
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi
1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)
2) Ekonomi Politikası
3) Para Teorisi ve Politikası
4) Uluslararası Ekonomi
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
ç) Hukuk
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
d) Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
e) Yabancı Dil
1) İngilizce
2) Fransızca
3) Almanca, dillerinden birisi.
İlgili Yönetmelik gereği diğer bölüm adaylarından farklı olarak; Tıp, diş hekimliği, mühendislik
(elektronik, elektrik-elektronik, işletme, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık, matematik ve
istatistik fakülteleri/bölümleri mezunlarından yazılı sınava girecek adaylar için hazırlanacak sorular
bu bölümlerin kendi mesleki alanlarına ilişkin konular ile Kamu Maliyesi, Ekonomi, Hukuk ve
Muhasebe konu başlıklarının genel esas ve genel bilgilerinden hazırlanacaktır (Kompozisyon ve
yabancı dil alanlarında ise diğer bölüm adayları ile birlikte aynı sorular geçerli olacaktır).
– Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60
puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
– Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması
yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de
göz önünde bulundurulur.
– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60
puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit
edilir.
– Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından
itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından
en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
– Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları, sınavı asil ve yedek olarak kazananların başarı sırasını
gösterir liste şeklinde Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları
binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmak suretiyle
açıklanacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformunda görüntülenecektir.
– Adayların sınav günü sınava giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini (Fotoğraflı,
soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Numaralı
Sürücü Belgesi veya süresi geçerli Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınava

giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar hiçbir şekilde sınava
alınmayacaktır.
– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan
saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Sınav esnasında, bahsi geçen eşya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
– Adaylar sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz
bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına
belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak
ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan
sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.      

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 1

  1. Kadir says:

    Sayın devlet büyüklerim lütfen ne olur istanbul bayrampaşa ve gaziosmanpaşa kamu kurumlarına kadro verirmisiniz iş bulamıyorıuz geçinemiyoruz lisans mezunuyuz yaş geçiyor lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*