Reklam

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 35 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, Kamu Üniversitemize bağlı birimlere 35 sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacağı Duyuruldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 

Reklam

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe
ilişkin hizmetleri sağlamak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda
görevlendirme yapılabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere,
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri
sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde
ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda
görevlendirme yapılabilecektir.
GENEL ŞARTLAR
* Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
* 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında
KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate
alınacaktır.
* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
* Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası esas
alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her bir kadronun 10 (on) katı kadar aday
sözlü sınava çağrılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
* Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi
itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak, diğer pozisyonlara başvuran adaylar için başvuru
bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
* Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
* Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

* Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi, resmi internet sayfası https://www.cumhuriyet.edu.tr/  den ilan tarihi itibariyle
temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel
Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı
vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki
başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
* Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı, KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru
bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân
edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
* Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr
adresinde yayımlanacaktır.
* Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde
yayınlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
* İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin
www.cumhuriyet.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre
içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir).
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü
veya Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).
5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek
fotokopisi alınacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*