Reklam

Siirt Belediyesine Memur Alımı

Siirt Belediyesi 2 Meslek Dalından 50 Memur Alacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizdedir.

Reklam

Siirt Belediyesine Memur Alımı, Yapılacaktır. Siirt Belediyesi 50 Memur Alacağını Açıkladı. 

Siirt Belediyesine Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Siirt Belediyesine Memur Alımı, Siirt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS
taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla
zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

Siirt Belediyesine Memur Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Siirt Belediyesine Memur Alımı,  Siirt Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda
belirtilmiştir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Siirt Belediyesine Memur Alımı,  İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) Siirt Belediyesine Memur Alımı,  İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun
olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru
kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran
adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Siirt Belediyesine Memur Alımı,  Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da https://www.siirt.bel.tr/ adresinden temin edilecek ve
aşağıdaki belgeler eklenecektir.)
a) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yanlızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
i) 3 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

Reklam

 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Siirt Belediyesine Memur Alımı,  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
● Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18/07/2022 tarihinden 22/07/2022 günü saat
17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Doğan Mahallesi Mithat
Öktüren Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet
Binasında bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
● Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediyemiz tarafından
yapılacaktır.
● Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

a) Siirt Belediyesine Memur Alımı,  T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı
sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip 01/08/2022 tarihinde Belediyemizin (www.siirt.bel.tr) resmi
internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Siirt Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Siirt Belediyesine Memur Alımı,  İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup;
Siirt Belediyesine Memur Alımı,  İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 22/08/2022 Pazartesi günü, Zabıta Memuru
alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 29/08/2022 Pazartesi günü Saat 09:00 da başlamak
üzere Doğan Mahallesi 1213. Sokak No:31 Merkez/SİİRT (Sebze Hali Arkası) adresindeki Siirt
Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez
ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde
yapılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
● Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
Siirt Belediyesine Memur Alımı,  Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
Siirt Belediyesine Memur Alımı,  İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı
bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde
ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Siirt Belediyesine Memur Alımı,  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını
ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur. SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Reklam

Siirt Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*