Reklam

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Yapılacaktır.

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, İçin Şartlar Nelerdir?

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 10 (on) Sigortacılık
Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
3) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 15 (onbeş) katı aday çağrılacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş sınavının yazılı aşaması, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.
2) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en az 15 gün önce Kurumun
resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

C. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Hukuk bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının hukuk bölümünden mezun olmak.
3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra
doğmuş olmak.)
4) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP4 ve KPSSP5 puan
türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
5) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin
herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
6) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP4, KPSSP5 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak
yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 15 (onbeş) katı aday arasına (150 kişi) girmiş olmak.
7) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç. SINAV BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE İSTENİLECEK BELGELER

1) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Sınav başvuruları 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp, 02 Ağustos 2022 Salı günü saat
17.00’de sona erecektir.
2) Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link üzerinden yapılacaktır.
3) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Başvurular; Sınav Başvuru Formunun (T.C. Kimlik numarası beyanlı) elektronik ortamda doldurulması, Sınav
Başvuru Formunda belirtilen ilgili bölümlere, son üç ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesi
barkodlu internet çıktısı, Dil Sınavı Sonuç Belgesi barkodlu internet çıktısının yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
4) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

D. YAZILI SINAV AŞAMASI

1) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” ve tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav konuları aşağıda
belirtilmiştir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • SINAV KONU GRUBU: HUKUK VE TEMEL İKTİSAT
 • KONU ALANLARI:  Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni
  Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku
  (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Sigorta Hukuku), Ceza Hukuku
  (Genel Esaslar), İdare Hukuku,
  – Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi
 • KONU ALANLARI İTİBARIYLA SORU AĞIRLIK ORANI: HUKUK % 75
  İKTİSAT % 25

2) Yazılı sınav 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için sınav puanının en az 70 puan olması
gerekmektedir.
3) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadronun
dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI

1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı
belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan
üzerinden değerlendirilir.
2) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F. DEĞERLENDİRME

1) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.
2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenecektir.
3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday
belirlenecektir.
4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun
ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak
atama yapılabilir.
6) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
7) Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan
edilecektir. Ayrıca başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı olarak bildirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek şekilde yazılı
olarak itiraz edilebilir.
2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on iş günü içinde giriş sınav komisyonu tarafından ilgili itiraz
değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

H. DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap
makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç
ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret
koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. İlan olunur

 

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Reklam

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*