Reklam

Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 30 (otuz) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Reklam

Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı Kamuya sınavla Uzman Yardımcılığı Alımı Yapılacağı Açıkladı.

Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecekti

Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1) Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 30 (otuz) Sigortacılık
Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday çağrılacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 24-25 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumları
halinde İstanbul’da yapılacaktır.
2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en az 15 gün önce Kurumun resmi
internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu
üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

C. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile
ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri
mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.
3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra
doğmuş olmak.)
4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18,
KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
5) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi
birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en
yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına
(600 kişi) girmiş olmak.
7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç. SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
1) Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.
2) Başvurular, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
3) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

D. YAZILI SINAV AŞAMASI
1) Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı  Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” yapılacaktır. Yazılı sınav konu grubu, oturum tarihleri ve konu
alanlarının dağılımı aşağıda belirtilmiştir

2) Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az
60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadronun dört
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca, sınav
sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI
1) Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı  Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı
belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir.
2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca
sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F. DEĞERLENDİRME
1) Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı  Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı
ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.
2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenecektir.
3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday
belirlenecektir.
4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış
hak teşkil etmez.
5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından
itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.
6) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
7) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca başarılı olan adaylara, sınav
sonuçları yazılı olarak bildirilecektir.

G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1) Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı  Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir.
2) İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar
dikkate alınmaz.

H. DİĞER HUSUSLAR
1) Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi
ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları
yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlan olunur 

Reklam

Sigortacılık Kurumuna 30 Uzman Yardımcılığı Alımı

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*