Reklam

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 29 Personel Alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 29 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı.

Reklam

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik ,Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ,ile Yardımcı Hizmetli
sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır

1-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  *Alınacak Branşlar Nelerdir? 

Memur, Teknisyen, Aşçı, Hizmetli,

2-) Memur Hakkında Nitelikler Nelerdir? 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 29 Personel Alımı

-Alınacak “8 Memur” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara/İstanbul Olarak Belirlenmiştir.)

*Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek
yüksek okulu bölümlerinden birinden mezun
olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

*Ön lisans mezunu olmak.

Reklam

*KPSS P93 taban puanından 70 almış olmak.

-Alınacak 2 Memur Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara/İstanbul Olarak Belirlenmiştir.)

*Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı programlarının
birinden mezun olmak.

*Ön lisans mezunu olmak.

*KPSS P93 taban puanından 70 almış olmak.

-Alınacak “5 Memur” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara/İstanbul Olarak Belirlenmiştir.)

*Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe
ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finansman Öğretmenliği bölümlerinden birinden
mezun olmak.

*Lisans mezunu olmak.

*KPSS P3 taban puanından 70 almış olmak.

-Alınacak “1 Memur” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri İstanbul Olarak Belirlenmiştir.)

*Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi
bir lisans programından mezun olmak.

*Lisans mezunu olmak.

*KPSS P3 taban puanından 55 almış olmak.

-Alınacak “1 Memur” Hakkında Bilgiler;

(Görev Yeri Ankara Olarak Belirlenmiştir.)

*Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi
bir lisans programından mezun olmak.

*Lisans mezunu olmak.

*KPSS P3 taban puanından 55 almış olmak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

3-)Teknisyen Hakkında Aranan Nitelikler Nelerdir?  

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 29 Personel Alımı

 

-Alınacak “1 Teknisyen” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara Olarak Belirlenmiştir.)

*Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer
bölümlerinden mezun olmak.

*Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim mezunu olmak.

*KPSS P94 taban puanından 65 almış olmak.

-Alınacak “1 Teknisyen” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri İstanbul Olarak Belirlenmiştir.)

*Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer
bölümlerinden mezun olmak.

*Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim mezunu olmak.

*KPSS P94 taban puanından 65 almış olmak.

4-)Aşçı Hakkında Aranan Nitelikler Nelerdir? 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 29 Personel Alımı

-Alınacak “2 Aşçı” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara Olarak Belirlenmiştir.)

*Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği programlarının
birinden mezun olmak .

*Lisans mezunu olmak.

*KPSS P3 taban puanından 60 almış olmak.

5-)Hizmetli Hakkında Aranan Nitelikler Nelerdir? 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 29 Personel Alımı

-Alınacak “2 Hizmetli” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara Olarak Belirlenmiştir.)

*Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis bölümünden
mezun olmak.

*Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim almış olmak.

*KPSS P94 taban puanından 60 almış olmak.

-Alınacak “4 Hizmetli” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri Ankara Olarak Belirlenmiştir.)

*Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.

*Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim almış olmak.

*KPSS P94 taban puanından 60 almış olmak.

-Alınacak “2 Hizmetli” Hakkında Bilgiler

(Görev Yeri İstanbul Olarak Belirlenmiştir.)

*Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.

*Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim almış olmak.

*KPSS P94 taban puanından 60 almış olmak.

6-)Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Alımı için Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri 

*Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve
tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden https://www.spk.gov.tr/ veya gerek
görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

-Başvuru Şekli

*Sınav başvuruları 17.01.2022 – 01.02.2022 tarihleri arasında
Kurulumuz resmi internet adresinden https://www.spk.gov.tr/ ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun
çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup,
birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1-)Sınava Katılma Koşulları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle Memur ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
6) ÖSYM tarafından 2020 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede
belirtilen şartları taşımak.

-Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sınava Çağrı

*Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra
sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun
(http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Kurulun
(http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

*Sözlü sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan,
daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş sınavına alınmazlar.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

-Sınavın Şekli ve Konuları

kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.
Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin
mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
d) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Reklam

 

Reklam

7-)Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

*Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin her adaya
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

*Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile
KPSS sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı
kadar asil adayın isimleri Kurulun  internet adresi
üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.
Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek
yine Kurulun https://www.spk.gov.tr/  internet adresi
üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz,
atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine,
yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

8-)Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İletişim Bilgileri

SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://www.spk.gov.tr/

SERMAYE PİYASASI KURULU “ANKARA MERKEZ”;
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:156 06530 Çankaya/ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6
Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

Advertisement. Scroll to continue reading.

İNTERNET ADRESİ : https://www.spk.gov.tr/

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*